بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی

کد محصول OL634

تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۱۱
سئوالات تحقیق ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۴
تعاریف عملیاتی ۱۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶
تعاریف مفهومی انگیزه ۱۷
انگیزه شناسی معلمان ۲۱
ویژگی های معلمان با انگیزه ۳۲- ۲۵
رابطه نیازه با انگیزه ۳۳
انواع طبقه بندی انگیزه ها ۳۴
انگیزه های اولیه و ثانویه ۳۵
انگیزه های گرایشی و اجتنابی ۳۶
انگیزه های فیزیکی ،اجتماعی، روانی ۳۷
نظریه های انگیزش ۳۹
نظریه های انگیزه و رفتار ۴۰
نظریه کورت لوین ۴۰
نظریه مزلو ۴۱
نظریه انتظار ۴۴
طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش۴۶
تئوری های درون زاد و برون زاد ۵۱- ۴۶
تئوری دو جنبه ای انسان ۵۲
تئوری انگیزش موفقیت ۵۳
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد ۵۴
انگیزش در عمل ۵۸- ۵۵
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین ۵۹
روشهای نوین تدریس۹۱- ۶۱
تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس ۹۲
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش۹۶
پیشینه تحقیق ۱۱۵-۱۰۲

فصل سوم : روش اجرای تحقیق۱۱۶
جامعه آماری۱۱۷
حجم نمونه ۱۱۷
ابزار اندازه گیری ۱۱۷
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۱۱۷
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۸
روش آماری۱۱۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۶۲
یافته های تحقیق ۱۷۱-۱۶۳
پیشنهادات ۱۷۲
محدودیت ها ۱۷۳
ضمائم و منابع ۱۷۴
پرسشنامه

فهرست جداول فصل چهارم
جدول شماره ( ۱-۱ ) ۱۲۰
جدول شماره ( ۲-۱ ) ۱۲۱
جدول شماره ( ۳-۱ ) ۱۲۱
جدول شماره ( ۴-۱ ) ۱۲۱
جدول شماره ( ۱-۲ ) ۱۲۲
جدول شماره ( ۲-۲ ) ۱۲۳
جدول شماره ( ۳-۲ ) ۱۲۴
جدول شماره ( ۴-۲ ) ۱۲۵
جدول شماره ( ۵-۲ ) ۱۲۶
جدول شماره ( ۶-۲ ) ۱۲۷
جدول شماره ( ۷-۲ ) ۱۲۸
جدول شماره ( ۸-۲ ) ۱۲۹
جدول شماره ( ۹-۲ ) ۱۳۰
جدول شماره ( ۱۰-۲ ) ۱۳۱
جدول شماره ( ۱۱- ۲ ) ۱۳۲
جدول شماره ( ۱۲- ۲ ) ۱۳۳
جدول شماره ( ۱۳-۲ ) ۱۳۴
جدول شماره ( ۱۴-۲ ) ۱۳۵
جدول شماره ( ۱۵-۲ ) ۱۳۶
جدول شماره ( ۱۶-۲ ) ۱۳۷
جدول شماره ( ۱۷-۲ ) ۱۳۸
جدول شماره ( ۱۸-۲ ) ۱۳۹
جدول شماره ( ۱۹-۲ ) ۱۴۰
جدول شماره ( ۲۰-۲ ) ۱۴۱
جدول شماره ( ۲۱-۲ ) ۱۴۲
جدول شماره ( ۲۲-۲ ) ۱۴۳
جدول شماره ( ۲۳-۲ ) ۱۴۴
جدول شماره ( ۲۴-۲ ) ۱۴۵
جدول شماره ( ۲۵-۲ ) ۱۴۶
جدول شماره ( ۲۶-۲ ) ۱۴۷
جدول شماره ( ۲۷-۲ ) ۱۴۸
جدول شماره ( ۲۸-۲ ) ۱۴۹
جدول شماره ( ۲۹-۲ ) ۱۵۰
جدول شماره ( ۳۰-۲ ) ۱۵۱
جدول شماره ( ۱- ۳ ) ۱۵۲
جدول شماره ( ۱- ۴ ) ۱۵۴
جدول شماره ( ۲- ۴ ) ۱۵۵
جدول شماره ( ۳- ۴ ) ۱۵۶
جدول شماره ( ۴- ۴ ) ۱۵۷
جدول شماره ( ۵-۴ ) ۱۵۸
جدول شماره ( ۶- ۴ ) ۱۵۹
جدول شماره ( ۷- ۴ ) ۱۶۰
جدول شماره ( ۸- ۴ ) ۱۶۱