افسردگی و علل آن درزنان

کد محصول OL629

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول کلیات  ۱

فصل دوم: افسردگی
افسردگی   ۷
تاریخچه افسردگی   ۷
علل افسردگی   ۸
افسردگی در زنان   ۱۱
نشانه های بیماری   ۱۲

فصل سوم : افسردگی در سنین مختلف
افسردگی در دوره پیش از یائسگی   ۱۴
افسردگی در دهه های چهل و پنجاه   ۱۵
افسردگی در افراد مسن   ۱۶

فصل چهارم: اختلال افسردگی مانیک
علائم و نشانه های افسردگی مانیک   ۱۸
انواع شیوه های درمان   ۱۹
داروهای ضد افسردگی   ۲۰

فصل پنجم :ختلال شیدایی ـ افسردگی
اختلال شیدایی ـ افسردگی   ۲۲
علائم اختلال شیدایی ـ افسردگی   ۲۳
درمان اختلال شیدایی ـ افسردگی   ۲۳
الکتروشوک درمانی   ۲۴

فصل ششم : اختلال افسردگی خویی
اختلال افسردگی خویی   ۲۷
علائم افسردگی خویی   ۲۷
درمان افسردگی خویی   ۲۸
– شناخت درمانی   ۲۸
– رفتار درمانی   ۲۸
– دارو درمانی   ۲۹

فصل هفتم : راههای کسب آرامش از نظر روان شناسی ؛ قرآن و روایات
روش های کسب آرامش از نظر روان شناسی   ۳۱
۱. توقعات خود را کاهش دهید   ۳۱
۲. برای کسب آرامش صراحت گفتار داشته باشید   ۳۲
۳. روش های دیگر به دست آوردن آرامش   ۳۳
افسردگی از دیدگاه قرآن   ۳۵
افسردگی از دیدگاه روایات   ۳۷
نتایج و پیشنهادها   ۳۹
فهرست منابع و مآخذ   ۴۱