بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

 کد محصول OL627

تعداد صفحات: ۱۷۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده پژوهش

    پژوهش حاضر به منظور به دست آوردن شواهد پژوهشی معتبر درباره بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی  دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان فراهان در  سال  تحصیلی(۹۱-۹۰)انجامشده است

 در این تحقیق علل و عوامل افت تحصیلی دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته که از بین  دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه مقطع متوسطه شهرستان فراهان  تعداد ۷۵ نفر پسر و  ۷۵ دختر،نظرخواهی شده است

این تحقیق شامل ۶ فرضیه بوده که محقق تلاش کرده از طریق بررسی نتایج این پرسشها به هدف کلی خوددست یابد لذا بااستفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده و آن گاه از طریق روش تحقیق همبستگی به تجزیه وتحلیل داده های مورد نظرپرداخته است

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده با افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد بین پایین بودن سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد بین عدم نگرش مناسب فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی دانش‌آموز رابطه معناداری وجود داردبین گسیختگی روابط عاطفی در خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد بین عدم امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود داردبین عدم توجه کلی به فرزند در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد:

فصل اول :

مقدمات پژوهش

مقدمه:۱۰

بیان مسئله:۱۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۴

اهداف تحقیق: ۱۷

اهداف کلی : ۱۸

اهداف جرئی: ۱۸

فرضیه های تحقیق : ۱۹

محدوده پژوهش: ۱۹

تعریف مفهومی اصطلاحات۱۹

فصل دوم :

ادبیات و پیشینه ی تحقیق

مقدمه۲۱

مبانی نظری تحقیق ۲۱

مفهوم آموزش و پرورش۲۱

جامعه‌شناسی آموزش و پرورش۲۴

هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش۲۵

نظام جدید آموزش و پرورش در ایران۲۶

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران۲۸

آموزش و پرورش دوره متوسطه۳۰

افت تحصیلی۳۳

عوامل افت تحصیلی۳۶

بررسی افت تحصیلی و عوامل موثر در آن در چند کشور خارجی۵۰

دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه ۵۱

افت تحصیلی در چند کشور پیشرفته صنعتی و شیوه‌های مقابله با آن۵۳

مقابله با افت تحصیلی در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام۵۳

افت تحصیلی در غرب و شیوه‌های مبارزه با آن ۵۵

شیوه‌های برخورد با پدیده افت تحصیلی در غرب ۵۸

روشهای اصلاحی و درمانی آموزش و پرورش ۵۹

بررسی مسأله افت تحصیلی و ارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران۷۳

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران۷۷

راه‌حلهای پیشنهادی و اجرایی ۷۹

روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی ۷۹

رویکردهای جامعه شناسی به آموزش و پرورش۸۵

مفاهیم کلیدی۹۳

چارچوب نظری تحقیق۹۸

رویکرد سیستمی به آموزش و پرورش۹۹

نظریه کارکردگرایی(فونکیسونالیستی) ناظر بر کارکرد گزینش نظام آموزشی۱۰۰

نظریه باز تولید مناسبات سلطه ناظر بر معیارهای گزینش در نظام آموزشی۱۰۲

پیشینه تحقیق در سطح جهان۱۰۵

پیشینه تحقیق در ایران ۱۰۶

فصل سوم :

روش  تحقیق

مقدمه ۱۱۱

روش تحقیق ۱۱۱

جامعه مورد مطالعه ( جامعه آماری ) ۱۱۲

روش نمونه گیری ۱۱۲

شیوه برآورد حجم نمونه ۱۱۳

واحد و سطح مشاهده ۱۱۴

محدوده مطالعاتی ۱۱۴

شیوه جمع آوری اطلاعات ۱۱۴

پایایی (reliability) و اعتبار (validity) 115

روش تجزبه و تحلیل داده‌های آماری۱۱۶

محدودیتهای تحقیق ۱۱۷

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

بخش اول :بررسی توصیفی پاسخ های دانش آموزان

مقدمه : ۱۲۰

توزیع فراوانی و درصد جنس دانش آموزان ۱۲۱

سوال ۱ پرسش نامه ۱۲۲

سوال ۲ پرسش نامه ۱۲۳

سوال ۳ پرسش نامه ۱۲۴

سوال ۴ پرسش نامه ۱۲۵

سوال ۵ پرسش نامه ۱۲۶

سوال ۶ پرسش نامه ۱۲۷

سوال ۷ پرسش نامه ۱۲۸

سوال ۸ پرسش نامه ۱۲۹

سوال ۹ پرسش نامه ۱۳۰

سوال ۱۰ پرسش نامه ۱۳۱

سوال ۱۱ پرسش نامه ۱۳۲

سوال ۱۲ پرسش نامه ۱۳۳

سوال ۱۳ پرسش نامه ۱۳۴

سوال ۱۴ پرسش نامه۱۳۵

سوال ۱۵ پرسش نامه۱۳۶

سوال ۱۶ پرسش نامه۱۳۷

سوال ۱۷ پرسش نامه ۱۳۸

سوال ۱۸ پرسش نامه۱۳۹

سوال ۱۹ پرسش نامه۱۴۰

سوال ۲۰ پرسش نامه۱۴۱

بخش دوم :پاسخ به فرضیه های تحقیق

فرضیه اول ۱۴۳

بین پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده با افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجوددارد۱۴۳

فرضیه دوم ۱۴۴

بین پایین بودن سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد۱۴۴

فرضیه سوم۱۴۵

بین عدم نگرش مناسب فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی دانش‌آموز رابطه معناداری وجود دارد۱۴۵

فرضیه چهارم ۱۴۶

بین گسیختگی روابط عاطفی در خانواده و افت تحصیلی فرزندان رابطه معناداری وجود دارد۱۴۶

فرضیه پنجم ۱۴۷

بین عدم امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد۱۴۷

فرضیه ششم۱۴۸

بین عدم توجه کلی به فرزند در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد۱۴۸

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه۱۵۰

خلاصه نتایج ۱۵۱

پرسش نامه ۱۵۱

بررسی فرضیه های تحقیق۱۵۴

فرضیه اول۱۵۴

فرضیه دوم ۱۵۴

فرضیه سوم ۱۵۵

فرضیه چهارم۱۵۵

فرضیه پنجم ۱۵۵

فرضیه ششم ۱۵۶

بحث ونتیجه گیری۱۵۷

پیشنهاد ها ۱۵۸

منابع و مآخذ۱۶۱

پیوست ها ۱۶۷ 

فهرست جداول:

جدول(۱-۲)۳۰

جدول(۲-۲) تفاوت‌ها و شباهت‌های جنسی۸۲

جدول(۱-۴)توزیع فراوانی ودرصد جنس دانش آموزان ۱۲۱

جدول (۲-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱)پرسش نامه ۱۲۲

جدول (۳-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۲)پرسش نامه ۱۲۳

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۳)پرسش نامه ۱۲۴

جدول (۵-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۴)پرسش نامه۱۲۵

جدول (۶-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۵)پرسش نامه ۱۲۶

جدول (۷-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۶)پرسش نامه ۱۲۷

جدول (۸-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۷)پرسش نامه ۱۲۸

جدول (۹-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۸)پرسش نامه  ۱۲۹

 جدول (۱۰-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۹)پرسش نامه ۱۳۰

  جدول (۱۱-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۰)پرسش نامه۱۳۱

  جدول (۱۲-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۱)پرسش نامه  ۱۳۲

   جدول (۱۳-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۲)پرسش نامه ۱۳۳

   جدول (۱۴-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۳)پرسش نامه۱۳۴

جدول (۱۵-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۴)پرسش نامه ۱۳۵

جدول (۱۶-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۵)پرسش نامه۱۳۶

جدول (۱۷-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۶)پرسش نامه۱۳۷

جدول (۱۸-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۷)پرسش نامه۱۳۸

جدول (۱۹-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۸)پرسش نامه  ۱۳۹

جدول (۲۰-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۱۹)پرسش نامه    ۱۴۰

جدول (۲۱-۴) توزیع فراوانی ودرصدپاسخ معلمان به پرسش (۲۰)پرسش نامه ۱۴۱

جدول(۲۲-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها ۱۴۳

جدول(۲۳-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول تحقیق۱۴۳

 جدول(۲۴-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها ۱۴۴

جدول( ۲۵-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم تحقیق۱۴۴

جدول(۲۶-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها ۱۴۵

جدول(۲۷-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم تحقیق  ۱۴۵

جدول(۲۸-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  ۱۴۶  جدول(۲۹-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه چهارم تحقیق ۱۴۶

جدول(۳۰-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها  ۱۴۷

جدول(۳۱-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم تحقیق ۱۴۷

جدول(۳۲-۴)  میانگین و انحراف معیار متغیرها   ۱۴۸

جدول(۳۳-۴) آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه ششم تحقیق ۱۴۸

فهرست نمودار‌ها

نمودار(۱-۴(  درصد جنس دانش آموزان                                                                           ۱۲۱

نمودار (۲-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱) پرسشنامه                                                 ۱۲۲

نمودار (۳-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۲) پرسشنامه                                                 ۱۲۳

نمودار (۴-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۳) پرسشنامه                                                 ۱۲۴

نمودار (۵-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۴) پرسشنامه                                                 ۱۲۵

نمودار (۶-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۵) پرسشنامه                                                 ۱۲۶

نمودار (۷-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۶) پرسشنامه                                                 ۱۲۷

نمودار (۸-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۷) پرسشنامه                                                 ۱۲۸

نمودار (۹-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۸) پرسشنامه                                                 ۱۲۹

نمودار (۱۰-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۹) پرسشنامه                                               ۱۳۰

نمودار (۱۱-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۰) پرسشنامه                                             ۱۳۱

نمودار (۱۲-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۱) پرسشنامه                                             ۱۳۲

نمودار (۱۳-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۲) پرسشنامه                                             ۱۳۳

نمودار (۱۴-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۳) پرسشنامه                                             ۱۳۴

نمودار (۱۵-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۴) پرسشنامه                                             ۱۳۵

نمودار (۱۶-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۵) پرسشنامه                                              ۱۳۶

نمودار (۱۷-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۶) پرسشنامه                                              ۱۳۷

نمودار (۱۸-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۷) پرسشنامه                                             ۱۳۸

نمودار (۱۹-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۸) پرسشنامه                                             ۱۳۹

نمودار (۲۰-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۱۹) پرسشنامه                                             ۱۴۰

نمودار (۲۱-۴)، نمایش درصدی پاسخها به پرسش (۲۰) پرسشنامه                                             ۱۴۱