بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه

کد محصول OL610

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل یکم
مقدمه پژوهش و بیان مسئله
اهمیت مسئله پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه یا سئوالات پژوهش
تعریف واژگان

فصل دوم
بازنگری منابع و مطالعات چاپ شده

فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
تعریف جامعه پژوهش
تعداد نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
نوع پژوهش و روش انجام کار
ابزارهای بکارگیری
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
رعایت نکات اخلاقی

فصل چهارم:
نتایج
جداول

فصل پنجم:
بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی
محدودیت و پیشنهادها
بخش ضمایم
فهرست منابع
پرسشنامه
چکیده انگلیسی