بررسی نگرش والدین بر معلولیت کودکان

کد محصول OL602

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

عنوان

تقدیر و تشکر

تقدیم به

چکیده

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه    ۱

بیان مسئله           ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق             ۵

الف) اهداف کلی تحقیق             ۵

ب) اهداف جزئی           ۵

سوالات ویژه تحقیق        ۷

اهداف ویژه       ۸

روش انجام تحقیق          ۸

جامعه آماری      ۹

نمونه آماری       ۹

روش جمع آوری اطلاعات و ابزار آن       ۱۰

روش آماری       ۱۱

اهمیت و ضرورت مسأله   ۱۱

محدودیتهای تحقیق        ۱۳

تعریف واژه ها و اصطلاحات       ۱۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه    ۱۸

سابقه تاریخی معلولیت     ۱۹

معلولیت ۲۰

انواع معلولیت     ۲۰

علل معلولیت      ۲۱

خانواده  ۲۲

اهمیت خانواده   ۲۳

نقش خانواده در سلامت روان       ۲۵

اهمیت تربیت کودک      ۲۷

کودک معلول و خانواده  ۳۱

نگرش و رفتار والدین      ۳۶

متداولترین واکنشهای والدین کودکان معلول           ۳۷

مشکلات روانی معلولان   ۴۵

روابط اجتماعی   ۴۸

توانبخشی معلولان           ۴۹

استفاده از اندام مصنوعی  ۵۰

نقش پدر ومادر در آموزش و پرورش کودک        ۵۱

نقش مربی در تعلیم و تربیت کودکان        ۵۲

پیشگیری از معلولیتها       ۵۳

تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد تحقیق

پیشینه تحقیق      ۵۸

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه    ۶۴

روش تحقیق       ۶۵

جامعه آماری مورذ مطالعه            ۶۵

نمونه و شیوه گزینش آن  ۶۵

روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیله جمع آوری            ۶۶

روش آماری       ۶۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه    ۶۸

فصل پنجم : بیان نتایج ، محدودیتها و پیشنهادات

مقدمه    ۹۳

خلاصه تحقیق    ۹۴

محدودیتهای تحقیق        ۹۶

پیشنهادات تحقیق            ۹۷

پیشنهادات محققین          ۹۸

توصیه به محققان دیگر    ۹۹

فهرست جداول

جدول شماره ( ۱)           ۶۹

جدول شماره ( ۲)           ۷۰

جدول شماره ( ۳)           ۷۱

جدول شماره ( ۴)           ۷۳

جدول شماره ( ۵)           ۷۴

جدول شماره ( ۶)           ۷۵

جدول شماره ( ۷)           ۷۶

جدول شماره ( ۸)           ۷۸

جدول شماره ( ۹)           ۷۹

جدول شماره ( ۱۰)         ۸۰

جدول شماره ( ۱۱)         ۸۱

جدول شماره ( ۱۲)         ۸۲

جدول شماره ( ۱۳)         ۸۳

جدول شماره ( ۱۴)         ۸۴

جدول شماره ( ۱۵)         ۸۵

جدول شماره ( ۱۶)         ۸۷

جدول شماره ( ۱۷)         ۸۸

جدول شماره ( ۱۸)         ۸۹

جدول شماره ( ۱۹)         ۹۰

جدول شماره ( ۲۰)         ۹۱

فهرست منابع

منابع      ۱۰۰

ضمائم:

نمونه پرسشنامه   ۱۰۲