تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

کد محصول  OL570

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات

۱-۱ مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق
۴-۱ اهداف تحقیق
۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات
۱-۵-۱ اوقات فراغت
۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت
۱-۵-۳ اوقات در لغت
۱-۵-۴ فراغت در لغت
۱-۵-۵ موفقیت در لغت
۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی

فصل دوم پیشینه تحقیق
۱-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور
۱-۱-۲چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی
۲-۱-۲ نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی ۳-۱-۲ بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
۴-۱-۲اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
۵-۱-۲بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۶-۱-۲بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
۷-۱-۲بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
۲-۲پژوهش های انجام در خارج از کشور
۱- ۲-۲فراغت در شهر
۲- ۲-۲اوقات فراغت جوانان
۳- ۲-۲تئوری فراغت

فصل  سوم : چهار چوب نظری
۱-۳بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
۱-۱-۳نظریات رایزرمن
۲-۱-۳نظریات رایت میلز
۳-۱-۳نظریات فلوئید هاوس
۴-۱-۳نظریات اسپنسر
۱-۲-۳تئوری رفتار واتسن
۲-۲-۳تئوری انگیزه جورج هومز
۳-۲-۳تئوری طبقات گرازیا
۴-۲-۳تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
۳-۳فرضیات تحقیق
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
۱-۴روش تحقیق
۲-۴جامعه آماری
۳-۴واحد تحلیل
۴-۴شیوه ی نمونه گیری
۵-۴حجم نمونه
۶-۴تعریف عملیاتی تحقیق

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فصل ششم : نتیجه گیری
۱-۶ نتیجه گیری
۲-۶فهرست منابع و ماخذ
۳-۶ضمائم
پرسشنامه

فهرست جداول

 ۱-۵تحلیل های تک متغیره
۱-۱-۵ دوره تحصیلی
۲-۱-۵ معدل کل
۳-۱-۵ وضعیت تاهل
۴-۱-۵ رشته تحصیلی
۵-۱-۵ شغل پدر
۶-۱-۵ میزان تحصیلات پدر
۷-۱-۵ درآمد ماهیانه خانوار
۸-۱-۵ آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟
۹-۱-۵ نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
۱۰-۱-۵ انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
۱۱-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
۱۲-۱-۵ آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
۱۳-۱-۵ در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟
۱۴-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۱۵-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۱۶-۱-۵ آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
۱۷-۱-۵ نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟
۱۸-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
۱۹-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
۲۰-۱-۵ آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
۲۱-۱-۵ نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟
۲۲-۱-۵ انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
۲۳-۱-۵ میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
۲۴-۱-۵ در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
۲-۵تحلیل های دو متغیره
۱- ۲-۵رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۲- ۲-۵رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۳- ۲-۵رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
۴- ۲-۵رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
۵- ۲-۵رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
این فعالیتها
۶- ۲-۵رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
۷- ۲-۵رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل