بررسی کارآیی و میزان تاثیر گذاری مشاوره در خانواده های مشاوره شده و خانواده های مشاوره نشده

کد محصول  OL510

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول(کلیات تحقیق):
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی.

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش)
مبانی نظری
هدف از تربیت
سابقه تاریخی تربیت
وظیفه تربیت
اگر تربیت نباشد
دامنه و قدرت نفوذ تربیت
عوامل مورد بحث در تربیت
فایده و لزوم تربیت
جنبه ی فردی
جنبه ی اجتماعی
جنبه اقتصادی
جنبه ی سیاسی
جنبه ی فرهنگی
جنبه ی معنوی
لزوم تربیت
عاملان تربیت
اهمیت خانواده از نظر تربیت
عالی ترین شکل تربیت
وسعت دامنه ی بحث در خانواده
ساختار نظریه ی اتکینسون
کارایی نظریه ی اتکینسون
رفتار و سلامت روان
نظریه ی مورای
ویژگی های افراد پیشرفت گرا
بررسی پژوهش های انجام یافته
پیشینه ی پژوهش

فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش  آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم
(یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات

پیوست
منابع و ماخذ