اطلاعیه

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

کد محصول  OL502

تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول :  طرح تحقیق

مقدمه ……..

بیان مسئله تحقیق …

اهمیت و ضرورت تحقیق .

اهداف تحقیق .

نمونه و جامعه آماری تحقیق …..

روشهای آماری تحقیق

فرضیه های  تحقیق

تعاریف اصطلاحات و متغییرها  .

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه .

معنا و مفهوم خلاقیت ….

تعریف خلاقیت …

نظریه های خلاقیت ….

تفاوت خلاقیت با نوآوری …

ارتباط خلاقیت با هوش ….

خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ..

ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق …

تخیل بستر خلاقیت

خلاقیت در موج سوم …

خلاقیت به عنوان فرآیند …..

خلاقیت استعدادی برای تمام عمر

نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت ….

تاثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت ..

راههای آموزش و پرورش خلاقیت .

خلاقیت و مقاوت سازمانهای آموزشی …

عوامل بازدارنده خلاقیت ( کشنده های خلاقیت ) ..

تاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیت …

سبکهای فرزند پروری و خلاقیت ….

سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان …..

تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری

تحقیقات داخلی ..

تحقیقات خارجی ..

فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

مقدمه ..

روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق ) ….

روشهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق .

جامعه آماری تحقیق …

برآورد حجم نمونه تحقیق …

متغییرهای تحقیق …

ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) …..

روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق ..

پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق …..

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق .

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی تحقیق…

یافته های استنباطی تحقیق …..

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

مقدمه .

نتیجه گیری تحقیق ..

یافته های تحقیق …..

پیشنهادات تحقیق

محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق …

فهرست منابع فارسی .

فهرست منابع انگلیسی ..

ضمائم

۱-    پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

۲-    پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین

۳-    پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

فهرست جداول

جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ….

جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ….

جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان …

جدول ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

جدول ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

جدول ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

جدول ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران

جدول ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران

جدول ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ..

جدول ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …..

جدول ۱۱- ۴ : رابطه خلاقیت با میزان نگرش

جدول ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران ..

جدول ۱۳- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ..

جدول ۱۴- ۴ : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان

جدول ۱۵- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین .

جدول ۱۶- ۴ : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان …

فهرست نمودارها

 نمودار ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ….

نمودار ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ….

نمودار ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان …

نمودار ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

نمودار ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

نمودار ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

نمودار ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران

نمودار ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران

نمودار ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ..

نمودار ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …..

چکیده

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه

     هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از ” بین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با جنسیت ، پایه های تحصیلی ، متغییرهای دموگرافیک و… مد نظر بوده است .  برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است.

 ۱- آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

۲-  پرسشنامه زمینه یابی ارزشیابی نگرش والدین

اجرای هر دو پرسشنامه به روش سرشماری انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماری را ۲۰۹ نفر پسر و ۲۱۸ دختر   ( جمعا ۴۲۷ نفر ) و والدین آنها تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل نتایج  و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی ، میانگین ، ضریب همبستگی پیرسون ، انحراف معیار ، آزمونt  ، تحلیل واریانس و… به وسیله بسته نرم افزار آماری SPSS13  صورت گرفته است . نتایج تحقیق حاکی است ۶/۱۱ % دانش آموزان خلاقیت بسیار زیاد ، ۲/۴۲ % خلاقیت زیاد ، ۷/۲۸ % خلاقیت کم و ۵/۱۷% خلاقیت بسیار کم  از خود نشان دادند که ۸/۵۳% بالاتر از حد متوسط و ۲/۴۶% نیز پائین تر از حد متوسط می باشد . اکثریت والدین (۵/۹۲% ) نیز نگرش حد متوسطی به رشد خلاقیت فرزندان دارند. از نظر شیوه های فرزند پروری و میزان خلاقیت دانش آموزان رابطه آماری معنی داری بدست نیامده است (۲۰% r= ) . یعنی والدین دیدگاههای تربیتی روشن و جهت داری که بتواند رشد قوه ابتکار و نوآوری کودکان را پشتیبانی و حمایت کند نداشته و در تربیت فرزندان گرایشات شدیدا محافظه کارانه ای دارند که احتمالا می تواند دلیلی بر تقدم و اهمیت موفقیت تحصیلی بر رشد خلاقیت باشد . ارتباط برخی از عوامل تشکیل دهنده خلاقیت با نگرشهای والدین ، جنسیت دانش آموزان ، تحصیلات  و شغل والدین ، وضیت رفاهی خانواده ها و… که مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق می باشد قابل توجه است . توزیع فراوانی میزان خلاقیت دانش آموزان نیز به ترتیب برای بسیارکم ، کم ، زیاد و بسیار زیاد ۵/۱۷ % ،  ۷/۲۸% ، ۲/۴۲% و ۶/۱۶% می باشد. تفاوت معنی داری از نظر میزان خلاقیت دربین پایه های مختلف تحصیلی مشاهده نگردید. در مقام مقایسه ، میزان خلاقیت کلی و عوامل چهارگانه  خلاقیت (بسط ، سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری ) دردختران بیشتر از پسران است . در مورد متغیرهای دموگرافیک ، نتایج حاکی است : ۱- خلاقیت سیالی فرزندان خانواده های مرفه کمتر است. ۲ – اکثریت پدران (۵/۶۱% ) و مادران (۹/۴۷%) دانش آموزان دارای تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داری (۴۶% ) و معلمی ( ۳/۲۵% ) و شغل اغلب پدران را کارمندی(۳/۳۸%) و آزاد( ۲۷%) تشکیل می دهد . بنابراین نتایج آزمون ،  فرضیه اصلی و فرضیه فرعی ۲  تحقیق را تائید نمی کند اما فرضیه های فرعی۱ و۳ و ۴ مورد تائید هستند .

واژه های کلیدی : خلاقیت ( سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری ، بسط ) ، سبکهای فرزند پروری ( سلطه گری ، وابستگی شدید ، سهل انگاری ) نگرش ، استعدادهای درخشان                      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.