بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی

کد محصول: OL499

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در زمینه عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی رابطه بیشتری وجود دارد و در پسران بین عزت نفس دانشجویان پسر پیشرفت ورزشی رابطه عمیق تری وجود دارد . برای این کار جامعه آماری ما دانشگاه آزاد اسلامی بود که ۲۰۰ نمونه انتخاب شد ۱۰۰ نمونه دختر و ۱۰۰ نمونه پسر و نیز برای سنجش خود شکوفایی از میانگین معدل کل در آزمودنیها در ترم های گذرانده استفاده شد و نیز با مراجعه به پرونده تحصیلی و یا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شکوفایی ورزشی و تحصیلی استفاده شد. و از پرسشنامه کوپر اسمیت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده و در آمار توصیفی به نشان دادن میانگین و نمرات عزت نفس دانشجویان دختر و پسر پرداخته ایم و از نمودار و جداول فراوانی استفاده شده است و در مقایسه آمار استنباطی از روش آماری خی دو برای معنی داری و رابطه عزت نفس با خود شکوفایی در متغییر ورزش و تحصیل استفاده کرده ایم. و متغییر مستقل عزت نفس و متغییر وابسته خود شکوفایی و یا عدم شکوفایی تحصیلی و ورزشی دانشجویان است.

فصل اول

مقدمه

ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی همواره مورد توجه و مطالعه و تحقیق صاحب نظران و فلاسفه و حکیمان و پزشکان و عرفا در سال های اخیر روان شناسان و روان کاوان و متخصّصان رفتاری و کارشناسان مختلف مددکاری و مشاروه و روان شناسی بوده و هست.

علّت این توجه و علاقه کاملاً روشن است. انسان اگر هم در یک هیأت و کُلّ مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد نمی توان از خصوصیات قد و وزن و علایق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصمیم گیری و انزوا و گریز از گروه و افسردگی و اضطراب و ویژگی های مهمّ او را نادیده گرفت. (توزنده جانی، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵)

اگر هم در نظر داشته باشیم به صورت قیاسی رفتارها را بررسی کنیم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزیریم.

در شکل استقرایی که این اصل است و نمی توان پارامترهای هوش و توانایی و حافظه و احساس و ادارک و تعاملات را نادیده گرفت، اصولاً تحقیق در همین زمینه ها ما را به یک نگرش و نتیجه کلّی معطوف می کند. و تأثیر خود آگاهی از نتایج عملکرد طی تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی در سال های اخیر کاملاً به اثبات رسیده است.( پل فرس، ۱۳۸۰، ص ۶۳)

چکیده

فصل اول

مقدمه

کلیات (بیان مسأله)

اهمیت و ضرورت مسئله :

اهداف تحقیق :

متغیرهای تحقیق :

دانشجویان

تعریف نظری خود شکوفایی:

تعریف عملیات خود شکوفایی:

تعریف نظری عزت نفس:

تعریف عملیاتی عزت نفس:

فرضیه های تحقیق:

فصل دوم

یادگیری و انگیزش در خود شکوفایی

تاریخچه

هدف

کارایی شخصی

منابع انتظار پیامد

نظریه انتساب

الگو گیری مبنائی برای یادگیری مشاهده ای

موضوعات اخلاقی در تغییر رفتار

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری ـ روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها :

جدول پراکندگی نمرات در ۳ بخش عزت نفس ، ورزش و تحصیل

اطلاعات خام ۱۰۰ دانشجوی دختر در سه زمینه عزت نفس A تحصیلی B و ورزشی C

اطلاعات خام ۱۰۰ دانشجوی پسر در سه زمینه عزت نفس A تحصیلی B و ورزشی C

نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتایج آماری

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزشی دختران

جدول ۴ – ۱

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزشی دختران

جدول ۴-۲

نمودار نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش دانشجویان دختر

برای رسم نمودار نمرات میانی عزت نفس و تحصیلی و ورزش منظور شده است.

جدول ۴-۳ عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت ورزشی

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران

جدول ۴ –۴

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران

جدول ۴-۵

نمودار نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزشی پسران

جدول ۴-۶ عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی

جدول ۴-۷ عزت نفس دانشجویان پسر و پیشرفت ورزشی

جدول ۴-۸ عزت نفس دانشجویان پسر و پیشرفت تحصیلی

عملیات آماری

محاسبه معنی داری نمرات عزت نفس با نمرات پیشرفت ورزشی دانشجویان دختر

محاسبه معنی داری نمرات عزت نفس با نمرات پیشرفت تحصیلی دختران

محاسبه معنی داری نمرات عزت نفس با نمرات ورزشی دانشجویان پسر

محاسبه معنی داری نمرات عزت نفس با نمرات تحصیلی دانشجویان پسر

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها و مشکلات

پیشنهادات :

منابع و مآخذ