بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار

کد محصول: OL497

تعداد صفحات: ۱۱۰  صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار وغیر ورزشکار دانشکاه …. ….. ورودی xx است که زمینه های عنوان شده عبارتند از اینکه آیا استرس بر روی دختران دانشجو ی ورزشکار تاثیر مثبتی دارد وآیا استرس بر روی دختران دانشجوی غیر ورزشکار بیشتر از دختران ورزشکار است و اینکه آیا دختران غیر ورزشکار بیشتر دجار استرس می شوند که جهت آزمون این فرضیه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی سال ۸۵ که به ورزش علاقه دارند و به نوعی ورزشکار هستند و دانشجویانی که به ورزش علاقه ندارند و به نوعی ورزشکار نیستند که آزمون استرس برروی آنها اجرا گردیده که این پرسشنامه توسط آندره – ری طراحی شده است که دارای ۶ سؤال اصلی است که سؤالات فرعی در آن گنجانده نشده اند که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری فی دو و t متغیر مستقل استفاده گردیده که چون t بدست آمده از t جدول بزرگتر است و در سطح معنی داری ۱% می توان گفت که استرس در بین دختران ورزشکار کمتر از دختران غیر ورزشکار است و همین طور ورزش می تواند تأثیر مثبتی بر روی استرس داشته باشد.

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • مقدمه
 • زمینه تحقیق
 • هدف تحقیق
 • اهداف جزئی :
 • اهمیت تحقیق
 • هدف اساسی تحقیق
 • متغییرهای تحقیق :
 • تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم :
 • تعریف عملیاتی استرس :
 • سوال تحقیق :
 • فرضیه تحقیق :
 • تغذیه
 • ورزش
 • زن و روانشناسی ورزش
 • مقدمه
 • تعریف سلامت روان
 • تاثیر ورزش در سلامت روان
 • چگونگی مبارزه با بیماری روانی
 • کنترل اضطراب با ورزش کردن
 • تغذیه ( این تکه دوباره تکرار شده )
 • تمریناتی که استرس را کاهش می دهند
 • نکات مهم
 • اضطراب
 • علایم شایع بیماری
 • علل بروز اضطراب
 • راههای پیشگیری
 • روان درمانی
 • دارو درمانی
 • مدیریت استرس در ورزش
 • مدیریت استرس
 •  ) هدف گزینی
 •  ) تصویر سازی
 •  ) آرام سازی
 •  ) کنترل توجه
 • فهرست
 • روانشناسی در ورزش
 • مرکز روانشناسی ورزشی
 • استرس و ورزش
 • ضرورت آمادگی روانی
 • همایش علمی – ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران آغاز شد
 • مقدمه
 • تأثیرات تمرینات یوگا :
 • فرضیاتی در تبین تأثیرات ورزش
 • تأثیر ورزش بر حافظه
 • تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
 • فصل سوم
 • مقدمه
 • جامعه مورد مطالعه
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روش تحقیق
 • روش آماری مربوط به فرضیه
 • فصل چهارم
 • مقدمه
 • نمایش هندسی جدول توزیع فراوانی
 • جدول  –  مقایسه استرس در بین دختران ورزشکار و غیرورزشکار
 • آمار توصیفی
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • محدودیت ها
 • منابع و مآخذ
 • پرسشنامه استرس
 • تحلیل
 • کل امتیازات (بخش الف)
 • بخش ب ) امتیاز صفات شخصی