بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

کد محصول: OL479

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش‌های پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف پژوهش

فصل دوم
مقدمه
الف ) رشد اجتماعی
رشد اجتماعی در دوران های مختلف
رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی
رشد اجتماعی در دبستان
رشد اجتماعی در نوجوانی
اهداف رشد اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
مطالعات عروسک بلوبد
تاریخچه‌ی فرزند پروری
شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند
شیوه مقتدرانه
شیوه سهل انگاری
شیوه خودکامه
الگوی جدید فرزند پروری بام مریند
نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری
پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم
مقدمه
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری
روایی
پایایی
تهیه نسخه فارسی
نمره گذاری
مقیاس رشد اجتماعی و ایلند
پایایی
اعتبار
روش جمع آوری داده‌ها
روش آماری
فرمول ضریب هم بستگی پیرسون
تحلیل داده‌ها

فصل چهارم
مقدمه
بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی
وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند
۱- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری
۲- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند
۳- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه
۴- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه
۵-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه
بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش
۱- بررسی فرضیه اول پژوهش
۲- بررسی فرضیه دوم پژوهش
۳- بررسی فرضیه سوم پژوهش

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادها

فصل ششم
خلاصه پژوهش
فهرست منابع