بررسی و مقایسه میزان افسردگی با توجه به درون گرائی و برون گرایئ دانش آموزان

کد محصول: OL436

تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فایلword

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۲
فصل اول ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۷
اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
اهداف پژوهش،فرضیه های پژوهش ۱۲

فصل دوم
تعریف متغیرها،تعریف عملیاتی ۱۳
حالت احساس افسردگی ۱۵
تعریف افسردگی ۱۶
افسردگی های دوره ی نوجوانی ۱۷
فراوانی افسردگی ۲۰
افسردگی و جنسیت ۲۲
علائم افسردگی ۲۳
افسردگی و خود کشی ۲۵
علت شناسی و درمان افسردگی ۲۷
ابعاد شخصیت ۲۹
درون گرایی و برون گرایی ۳۰
یافته های تحقیقاتی در زمینه درون گرائی و برون گرائی ۳۳

فصل سوم ۳۵
روش تحقیق،جامعه پژوهش،نمونه پژوهش ۳۶
ابزار پژوهش،روش تجزیه و تحلیل ۳۷

فصل چهارم ۳۸
مقایسه افسردگی دانش آموزان دختر و پسر از طریق آزمون t  ۴۳
مقایسه افسردگی دانش آموزان درون گرا و برون گرا از طریق آزمون t ۴۳
منابع ۴۴