-بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

کد محصول: OL421

تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است
پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ها
نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
نکات بنیادین این دیدگاه
شاخص اخلاق در مکتب روانکاوی
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
مرحله استقلال اخلاقی
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح اخلاق فرا قراردادی
اخلاق بر اساس پیمان اجتماعی
اخلاق بر اساس اصول جهانی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
استدلال و داوری‌های اخلاقی با جنبه‌های شناختی
مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
تعریف اخلاق
شاخص اخلاق
رشد اخلاق
روش تحقیق در اخلاق
آموزش اخلاق
پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران
نتایج این پژوهش
روش شناسی
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
توصیفی
کتابخانه‌ای
بالینی
نوع پژوهش
بنیادی
کاربردی
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سوگیری اطاعت و تنبیه
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونه پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
توزیع فراوانی مراحل تحول قضاوت اخلاقی در گروههای سنی مختلف فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی و درصد (جدول)
واریانس نمرات چهار گروه(جدول)
نتایج تحلیل واریانس میانگین چهار گروه(جدول)
نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۲(جدول)
نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۳(جدول)
نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۴(جدول