بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی

کد محصول: OL387

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
سؤال مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۶
متغیرهای تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۷ فصل دوم پیشینه ادبیات تحقیق
روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی ۱۰
رفتار اجتماعی ۱۲
رشد رفتار اجتماعی ۱۳
انواع رفتار اجتماعی ۱۴
تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی ۱۵
خانواده ۱۶
کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف دیباچه ۳۰
این حکومتها ۴۲
سبکهای فرزندپروری ۵۷
پیشینه تحقیق ۶۳
فصل سوم روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه ۶۶
حجم نمونه ۶۶
روش نمونه گیری ۶۶
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۶۷
پرسش نامه پذیرش اجتماعی ۶۷
روش تحقیق ۶۸
روش آماری مربوط به فرضیه ۶۸
روش جمع آوری اوری اطلاعات ۷۰
فصل چهارم یافته ها
مقدمه فصل چهارم ۷۲
نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون ۷۳
جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان ۷۵
مقایسه پذیرش اجنماعی در بین دختران و پسران ۷۵
مقایسه شیوه فرزند پدری والدین در بین دختران وپسران ۷۶
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۷۹
مقیاس شیوه های فرزند پروری ۸۱
پیشنهادات ۸۳
محدودیت ها ۸۴
منابع ۸۵
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهر رشت است که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه:
۱- بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
۲- بین پذیرش اجتماعی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
۳- بین شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر رشت است که ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۳۵ نفر دختران و ۳۵ پسران است و آزمون شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون وt متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن به این شرح است که بین شیوه های فرزندپروری و پذیرش اجتماعی رایطه وجود دارد ولی بین پذیرش اجتماعی و شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.