بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان

کد محصول: OL385

 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسأله ۴
سئوال مسئله ۵
اهدف تحقیق ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
متغییر های تحقیق ۶
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم ۶
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۷
بهداشت روانی از نظر اسلامی ۸
رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی ۹
بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام ۱۱
ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام ۱۶
عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران ۲۱
ارتباط روان درمانی و دین ۲۴
خود – روانشناسی ۲۶
زندگی یونگ ۲۸
مشاوره دینی ۴۳
تعلیم و تربیت حوزوی و مشاوره کشیشی ۴۳
تعلیم و تربیت کشیشی کلینیکی (ت ک ک ) ۴۴
همایش نقش دین در بهداشت روان آغاز بکار کرد ۴۵
روانشناسی رابطه بلا و ایمان در دین ۴۷
مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین ۵۱
فصل سوم : تعیین روش تحقیق ۵۲
جامعه مورد مطالعه ۵۳
حجم نمونه ۵۳
روش نمونه گیری ۵۳
ابزار اندازگیری در تحقیق ۵۴
روش آماری مربوط به فرضیه ۵۵
روش تحقیق ۵۶
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷
مقدمه فصل چهارم ۵۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۰
بحث نتیجه گیری ۶۲
پیشنهادات ۶۴
محدویت ها ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
ضمائم : پرسش نامهاختلال شناختی پرسش نامه باورهای دینی ۶۷

 

 

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری در جهت های مذهبی دانشجویان ورودی ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی دانشجویان رابطه معنی دارد وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی ۸۵ است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده است و جهت ازمون فرضیه ها از روش اماری ضریب پیرسون استفاده گردیده که جهت اعتبار آن از t و فرمول آن استفاده نموده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود داردو در سطح معنی داری ۵% قرار دارد.