بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر

کد محصول: OL382

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
 فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
پرخاشگری
انواع پرخاشگری
علل وانگیزه های پرخاشگری
کروموزمهای جنسی و پرخاشگری
نظریه یادگیری اجتماعی
پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود
کنترل پرخاشگری
اختلال دوقطبی
دیس وتایمی و سیکلوتایمی
سیکوتیک در برابر نوروتیک
افسردگی قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
الگتروشوک درمانی
نظریه های روان یویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
بی پناهی آموخته شده اولیه
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع وماخذ