بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی شهرستان کرج

کد محصول: OL379

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۷
۱-۳ اهمیت پژوهش ۹
۱-۴ اهداف پژوهش ۱۰
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۱۱
۱-۶ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۱
فصل دوم: ادبیات پژوهش ۱۲
۲-۱ تاریخچه هوش هیجانی ۱۳
۲-۲ تئوری هوش هیجانی سالووی و مایر ۱۶
۲-۳ مفاهیم اساسی هوش هیجانی ۱۷
۲-۴ مولفه های گلمن ۱۸
۲-۵ آموزش و یادگیری هوش هیجانی ۲۴
۲-۶ رضایت زناشویی ۲۷
۲-۷ مدل پنج مرحله ای برچلر ۳۵
۲-۸ رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۳۸
۲-۹ مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۲
فصل سوم:روش اجرای پژوهش ۴۹
۳-۱ طرح کلی پژوهش ۵۰
۳-۲ جامعه آماری ۵۰
۳-۳ نمونه آماری ۵۱
۳-۴ متغیر های پژوهش ۵۱
۳-۵ ابزارهای پژوهش ۵۲
۳-۶ روش اجرای پژوهش ۵۷
۳-۷ روش آماری ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۴-۱ اطلاعات جمعیت شناختی ۶۰
۴-۲ نتایج به دست آمده از پژوهش ۶۵
۴-۳ اطلاعات بیشتر پژوهش ۷۵
فصل پنجم: نتیجه گیری ۷۹
۵-۱ خلاصه و نتیجه گیری ۸۰
۵-۲ بحث در زمینه ی یافته ها ۸۱
۵-۳ محدودیت های پژوهش ۸۶
۵-۴ پیشنهادات نظری ۸۷
منابع ۸۸
پیوست ۹۱
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی رضایت زناشویی می پردازد.جامعه آماری این پژوهش از کلیه معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی شهرستان کرج در سال ۸۶-۸۵ می باشد.نمونه این پژوهش به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب شده که شامل ۲۴۰ نفر می باشد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه می باشد.
۱- پرسشنامه هوش هیجانی سریاشیرینگ که توسط منصوری در یاران ترجمه و هنجار یابی شده است.
۲- پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون.
بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها آن ها از طریق روش های آماری (توصیفی و استنباطی) همچون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و ضریب تعیین رگرسیون و .. مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. که نتایج حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی نواحی ۴ گانه ی کرج رابطه وجود دارد.همچنین در خلال این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت شغلی هم بررسی شده است که نتایج نشانگر وجود رابطه بین آن ها می باشد.