بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کد محصول: OL374

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت:۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول
مقدمه ۳
بیان مساله ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۹
سئوالات تحقیق ۹
فرضیه ها ۱۰
تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱
فصل دوم
تاریخچه فشار روانی ۱۳
تعاریف و نظریه های فشار روانی ۱۶
علل استرس ۲۳
عوامل موثر در تشدید فشار روانی ۲۶
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ۳۷
ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی ۵۱
تحقیقات انجام در داخل و خارج ۵۳
فصل سوم
مقدمه ۵۹
جامعه ۵۹
نمونه و نمونه گیری ۶۰
ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۰
روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی ۶۱
روش تحقیق ۶۲
یافته های پژوهش ۶۳
فصل چهارم
جداول ۶۲
فصل پنجم
نتیجه گیری ۷۴
پیشنهادات ۷۸
محددیت ها ۸۱
منابع ۸۳
چکیده تحقیق:
در این تحقیق به بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ایم. نمونه تحقیق ۳۷۲ نفر ( ۱۹۱ نفر دختر و ۱۸۱ پسر ) از دانش‌آموزان مذکور را شامل می‌شود، که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامه اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی۸۷-۸۶ ، معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن می‌کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معناداری مشاهده نشده است.