اطلاعیه

مقایسه ی میزان رضایت از زندگی متاهلان همسان همسر و غیر همسان همسر

متن کامل این فایل موجود نیست

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
۱-۱مقدمه  ..۱۸
۱-۲ بیان مساله ۲۰
۱-۳ اهمیت موضوع.۲۲
۱-۴ اهداف تحقیق۲۴
۱-۵ سئوالات وفرضیات تحقیق.۲۴
۱-۶ تعریف مفاهیم۲۶

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱-مروری برتحقیقات داخلی.۲۸
۲-۲- مروری بر تحقیقات خارجی۴۰

فصل سوم:چهارچوب نظری
۳ چهارچوب نظری۵۱
۳-۱نظریات مرتبط با موضوع۵۴
۳-۱-۱تئوری مبادله اجتماعی.۵۴
۳-۱-۲نظریه نیازهای مکمل..۵۸
۳-۱-۳ تئوری نقش ،ارزش،انگیزه.۶۱
۳-۱-۴  نظریه همسان همسری۶۴
۳-۱-۵ همسان همسری از نظرامورذهنی و معنوی۶۵
۳-۱-۶همسان همسری از دیدگاه اجتماعی-تحصیلی..۶۶
۳-۱-۷همسان همسری برمبنای ویژگیهای جسمانی.۶۶
۳-۱-۸همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی.۶۷
۳-۱-۹همسان همسری برمبنای منشها.۶۷
۳-۱-۱۰همسان همسری تحصیلی.۶۸
۳-۲دیدگاههای نظری و تعریف مفاهیم ۶۹
۳-۲-۱ تعریف رضایت از زندگی.۶۹
۳- ۲-۲ مفاهیم مشابه رضایت از زندگی۷۰
۳-۲-۳ تعریف عملیاتی رضایت از زندگی و مفاهیم نزدیک پژوهش های پیشین.۷۶
۳-۳ نتیجه نهایی و مدل پژوهش.۷۹

فصل چهارم:روش تحقیق
۴-نوع تحقیق..۸۱
۴-۲جامعه آماری.۸۱
۴-۳حجم نمونه.۸۱
۴-۴شیوه نمونه گیری..۸۲
۴-۵روش نمونه گیری.۸۲
۴-۶ روش گرداوری اطلاعات.۸۲
۴-۷اعتبار ابزاز سنجش.۸۳
۱-۴-۷ اعتبار محتوایی.۸۳
۲-۴-۷ اعتبار
ملاک..۸۳
۳-۴-۷ پایایی
ابزار۸۴
۴-۸ متغیر های
پژوهش۸۵
۴-۹ ابزاروروش تجزیه   وتحلیل    ۸۵                 .
۴-۱۰  تعاریف عملیاتی۸۶

فصل پنجم:تجزیه وتحلیل داده ها
۵-۱آمار توصیفی.۸۳
۵-۲آماراستنباطی..۹۹

فصل ششم :نتیجه گیری وپیشنهادات
۶-۱ نتیجه گیری..۱۰۵
۶-۱-۱ نقدمطالعات و تحقیقات انجام شده۱۰۶
۶-۲ پیشنهادات۱۰۷
۶-۳ موانع ومحدودیت ها۱۰۸

منابع و مآخذ
منابع فارسی.۱۱۰
منابع انگلیسی.۱۱۱
ضمایم
ضمیمه ۱.۱۱۴

فهرست جداول
جدول  ۵- ۱  سن پاسخ گویان  ۸۱
جدول ۵- ۲  جسن پاسخگویان..۸۲
جدول ۵- ۳ تحصیلات پاسخ گویان.۸۳
جدول ۵- ۴ شغل همسر پاسخ گویان ۸۵
جدول ۵- ۵ شغل پاسخ گویان۸۶
جدول ۵- ۶ دفعات سفر به خارج۸۷
جدول ۵- ۷ تعداد اعضاء خانواده پاسخ گویان..۸۹
جدول ۵- ۸وضعیت اقتصادی خانواده ها..۹۰
جدول ۵- ۹ نوع مسکن پاسخ گویان..۹۲
جدول ۵- ۱۰ رضایت از خود..۹۳
جدول ۵- ۱۱ رضایت از محیط خانواده..۹۴
جدول ۵- ۱۲-رضایت از شغل۹۵
جدول ۵- ۱۳ رضایت از محیط زندگی..۹۶
جدول ۵- ۱۴ رضایت ازدوستان.۹۷
جدول ۵- ۱۵ رضایت کلی از زندگی..۹۸
جدول ۵- ۲-۱ضریب آلفا..۹۹
جدول ۵- ۲-۲ تفاوت میانگین رضایت از خود در دو گروه همسان و ناهمسان همسر۱۰۰
جدول ۵- ۲-۳ تفاوت میانگین رضایت از خانواده
در دو گروه همسان و ناهمسان همسر۱۰۱
جدول ۵- ۲-۴ تفاوت میان رضایت از دوستان
در بین دو گروه همسان همسر و ناهمسان همسر..۱۰۱
جدول ۵- ۲۰ تفاوت میانگین رضایت از شغل
در دو گروه همسان همسر و ناهمسان همسر..۱۰۲
جدول ۵- ۲-۵ میانگین رضایت کلی از زندگی زناشویی
بین دو گروه همسان همسر و ناهمسان همسر ..۱۰۳