مقایسه میزان کمرویی در دو گروه از دانشجویان دانشگاه

کد محصول: OL361

تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۵ سوالات پژوهش
۱-۶ فرضیه های پژوهش
۱-۷ تعریف اصطلاحات

فصل دوم:
۲-۱ منشاء رشدو تکامل کمرویی
۲-۲ منشاء کمرویی در کودکان
۲-۳ آیا کمرویی انواع متفاوتی دارد؟
۲-۴ نقش کمرویی در رشد اجتماعی
۲-۵ چه چیزی درباره ارتباط های بین عملکرد بزرگسالی و کمرویی بچگانه می دانیم؟
۲-۶ روابط جنسی و کمرویی
۲-۷ کمرویی در دوره روابط نزدیک
۲-۸ کمرویی و سازگاری با جهان اجتماعی
۲-۹ کمرویی و مرحله گذار به دانشگاه
۲-۱۰ اثرات کمرویی روی روابط اجتماعی
۲-۱۱ سازگاری با دانشگاه
۲-۱۲کمرویی و کاربرد اینترنت
۲-۱۳ کمرویی و شرمندگی
۲-۱۴ علل کمرویی
۲-۱۵ کمرویی ناشی از ترس
۲-۱۶ خانواده و فرزندان کمرو
۲-۱۷ تک فرزند ها و فرزندان اول خانواده
۲-۱۸ مدرسه و تقویت کمرویی و رشد اجتماعی
۲-۱۹ عوامل موثر بر کمرویی
۲-۲۰ علائم کمرویی
۲-۲۱ نگاه اجمالی

فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱ روش پژوهش
۳-۲ جامعه آماری و اندازه و روش نمونه گیری
۳-۳ ابزار پژوهش
۳-۴ روش اجرای پژوهش
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۶ اعتبار آزمون

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ