مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان

کد محصول: OL359

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول کلیات
مقدمه
طرح مسئله و اهمیت آن
اهمیت موضوع پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
جامعه آماری

فصل دوم پیشینه یا ادبیات
اختلالات شبه جسمی در DSMIV
اختلال بدریختی بدن
اختلال جسمانی کردن
اختلال شبه جسمی نامتمایز
اختلال تبدیلی
اختلال درد
خود بیمار انگاری
تشخیص، علائم و نشانه‌ها
همه گیر شناسی
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشکلی بدنی:
بدشکلی بدنی به عنوان یک عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD):
بدشکلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یک اختلال تصویر بدن:
سبب شناسی:
ویژگی‌های بالینی
تشخیص افتراقی
اجزاء درمان:

فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم جزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم نتایج بحث و پیشنهاد
مقدمه
بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.
این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.
روش تحقیق در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعه آماری را ۲۶۰ نفر که ۱۳۰ نفر دانش آموزان دختر و ۱۳۰ نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشکلی بدنی و چاقی که دارای ۳۳ آیتم می‌باشد ۱۹ سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیک و‌۱۴ سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه پژوهش این بود که این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.