مطالعه و بررسی علل و عوامل مؤثر بر اقدام به خودکشی دختران مجرد

کد محصول: OL345

تعداد صفحات: ۲۵۲ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده:……….۴
مقدمه:………..۶
فصل اول : طرح و بیان مسأله:…….۹
۱ـ۱ : تعریف و طرح موضوع:……….۱۰
۲ـ۱ : اهداف تحقیق:……..۱۷
۳ـ۱ : اهمیّت و ضرورت تحقیق:…..۱۷
۴ـ۱ : موقعیت جغرافیائی و تاریخی شهرستان قائمشهر:…..۳۰
۵ـ۱: محدودیت های تحقیق:……….۳۱

فصل دوّم: مروری بر مبانی نظری و مطالعات پیشین:…………..۳۳
۱ـ۲ : پیشینۀ موضوع تحقیق:……..۳۴
۱ـ۱ـ۲ : تاریخچه مباحث مربوط به خودکشی و خود کشی در گذر زمان:…………۳۴
۲ـ۱ـ ۲ : مروری بر تحقیقات پیشین:……………۳۹
۱ـ۲ـ۱ـ۲ : تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:………..۳۹
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲:  نتیجه گیری از تحقیقات خارجی..۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۲ : تحقیقات انجام شده در داخل کشور:……………۴۲
۳ـ۱ـ۲ : نتیجه گیری از تحقیقات داخلی:…………۴۸
۲ـ۲ : مروری بر تئوریها و نظریه‌های مرتبط با موضوع تحقیق:……………۵۰
۱-۲-۲ : دیدگاه‌های روان‌شناختی و روانکاوی:…..۵۰
۱ـ۱ـ۲ـ۲ : اسکیرول Esquirol (1838):……………50
۲ـ۱ـ۲ـ۲ : زیگموند فروید Freud (1939 ـ ۱۸۵۶):…………۵۰
۳ـ۱ـ۲ـ۲ : دفلوری M.defleury (1924):…….51.
۴ـ۱ـ۲ـ۲ : کارل گوستاو یونگ (Karl Gustav yaung) (1930): ..52
۵ـ۱ـ۲ـ۲ : دلماس Delmas (1932):.52
۶ـ۱ـ۲ـ۲ : کارل مینینگر (Karl mininger) :…..53
۷ـ۱ـ۲ـ۲ : آلفرد آدلر (Alfred Adler)  (۱۹۳۶):.۵۳
۲ـ۲ـ۲ : نظریه‌های جامعه‌شناسی:……….۵۴
۱ـ۲ـ۲ـ۲ : نظریه‌های فردگرا:۵۴
۱ـ ۱ـ۲ـ۲ـ۲ : تئوری مبادله: .۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ : تئوری کنش متقابل نمادین: ……………۵۵
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ : دوبلین (Lo Dablin)  (۱۹۳۳):………..۵۸
۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ : هنری و شورت (Henry and short) (1945):..58
۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ : رونالد ماریس (Ronald Maris) (1979):….59
۲ـ۲ـ۲ـ۲ : نظریه‌های ساخت‌گرا:..۶۱
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ : امیل دورکیم (Emile Durkheim):………….61
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ : هالبواکس :(۱۹۳۰) M.Halbwacks ……..69
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ : پورتر فیلد (A.L.porter field) (1952): ……69
۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ : رابرت کینگ مرتن Robert king merton) )(2003 ـ ۱۹۱۰):….۷۰
۵ـ۲ـ۲ ـ۲ـ۲ : گیبس و مارتین (Gibbs and martin) (1965):………71
۶ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ : پاول (powell) (1968):……………72
۳ ـ ۲ ـ۲ـ ۲: دیدگاه فمینیستی:………….۷۲
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ۲ : فمینیسم لیبرال:.۷۵
۲ـ۳ـ۲ـ۲ ـ۲ : فمینیست‌های مارکسیست:۷۶
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ۲ : فمینیست‌های رادیکال:….۷۶
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ۲ : فمینیست‌ سوسیالستی:……۷۷
۳ـ۲ـ۲:ارزیابی تئوری‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی خودکشی:۷۸
۳ـ۲: جمع بندی و ارائه چهارچوب تحلیل (تنظیم مدل نظری تحقیق):………۸۴
۴ـ۲ : تنظیم فرضیه های تحقیق: ۸۹
۵ـ۲: تمیز متغّیرهای علّی:…………۹۰
۶ ـ۲ : تعریف  مفهومی متغیّر های تحقیق:………..۹۱

فصل سوّم: متدولوژی(روش شناسی): ..۱۰۳
۱ـ۳: نوع روش تحقیق: ..۱۰۴
۲ـ۳: جامعه آماری: .۱۰۵
۳ـ۳: نمونه آماری و نحوه تعیین حجم آن: .۱۰۶
۴ـ۳: روش نمونه گیری: ۱۰۷
۵ـ۳: تعریف عملیاتی متغیّرها: ……..۱۰۸
۶ـ۳: انتخاب ابزار جمع آوری اطّلاعات: …….۱۱۰
۷ـ۳: قابلیت اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری: …….۱۱۱
۸ـ۳: قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری: ……۱۱۱
۹ـ۳: تکنیک ها و روشهای پردازش اطّلاعات: ……۱۱۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطّلاعات و آزمون فرضیّات: …….۱۱۳
۱ـ۴: توصیف خصوصیات جامعه مطالعاتی: …….۱۱۵
۲ـ۴: آزمون فرضیه های مبتنی بر چهارچوب نظری تحقیق: ……..۱۸۵

فصل پنجم: …………..۱۹۱
۱ـ۵:خلاصه:………….۱۹۲
۲ـ۵:نتیجه گیری:…….۱۹۷
۳ـ۵:پیشنهادات:……..۲۱۴
۴ـ۵: ضمائم……..۲۱۶
پرسشنامۀ مخصوص گروه خود کش ها(گروه اصلی):
پرسشنامۀ مخصوص گروه غیر خودکش ها ( گروه گواه):

فهرست منابع :….۲۳۰