مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر

کد محصول: OL339

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب
فصل اول: بیان موضوع تحقیق ۷
مقدمه ۸
بیان مسئله ۱۰
فرضیه ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۴
تعریف اضطراب ۱۶
تشخیص بالینی اضطراب ۱۸
توصیف اختلالهای اضطرابی ۲۲
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV) 24 جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی ۲۶
گذر هراسی ۲۷
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی ۲۸ جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV) 29
اختلال اضطراب فراگیر ۳۱
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر ۳۳
باز آموزی تنفس ۳۴
مشکلات مرتبط بارم ناکافی ۳۵
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری ۳۷
تفکیک ترس از اضطراب ۳۹
مولفه های رفتاری اضطراب ۴۰اهداف بلند مدت ۴۱
ملاحظه های درمانی ۴۲
اختلال اضطرابی ناشی از مواد ۴۳
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط ۴۴
درمان دارویی ۴۶
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش ۴۷
تعیین و تعریف جامعه ۴۸ ابزار اندازگیری در تحقیق ۴۹ دستور اجرای پرسشنامه ۵۰
طرح پژوهش ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج ۵۴
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر ۵۵
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران ۵۷ جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۰
نتیجه گیری ۶۱
محدودیت ها ۶۲ پیشنهادات ۶۲
ضمائم ۶۳
منابع ۶۴
پاسخگویی ۶۵