مقایسه افسردگی در بین جوانان ۱۸ساله ورزشکار و غیر ورزشکار

کد محصول: OL336

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
سوال مسئله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۷
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۸
اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی ۹
تعریف افسردگی ۱۲
شکل گیری افسردگی در جریان تحول ۱۴
افسردگی های دوره اول کودکی ۱۴
افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی ۱۵
افسردگی اتکایی ۱۵
تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس ۱۷
افسردگیهای زود رس دیگر ۱۹
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی ۲۴
نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند ۲۴
نشانه های وابسته به رنج افسرده وار ۲۵
نشانه های دفاعی علیه افسردگی ۲۶
رفتارهای معادل افسردگی ۲۷
افسردگیهای نوجوانی ۲۸
واکنش اضطرابی افسرده وار ۲۹
افسردگی مبتنی بر احساس کهتری ۲۹
افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی ۳۰
افسردگی مالیخولیایی ۳۱
معادلهای افسرده وار ۳۱
فراوانی افسردگی در خلال تحول ۳۳
طبقه بندی اختلالهای خلقی ۳۶
گستره اول : افسردگیهای یک قطبی ۳۷
گستره افسردگی مهاد ۳۸
ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) ۳۹
جدولهای ضوابطی تشخیصی اختلال افسردگی یک قطبی ۴۳
جدول ضوابط تشخیصی اختلال افسردگی مهاد راجعه بازگشتی ۴۴
فصل سوم : روش تحقیق ۴۵
جامعه مورد مطالعه ۴۶
حجم نمونه ۴۶
روش نمونه گیری ۴۶
ابزار اندازه گیری ۴۷
روش تحقیق ۴۷
روش آماری مربوط به فرضیه ۴۸
فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش ۴۹
مقدمه فصل چهارم ۵۰
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودینها از آزمون افسردگی ۵۱
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
جدول ۲-۴ مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشکارو غیر ورزشکار ۵۴
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۵۵
بحث و نتیجه گیری ۵۶
پیشنهادات ۵۸
محدودیت های تحقیق ۵۹
منابع و ماخذ ۶۰
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ۱۸ ساله شهر ابهر است که فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینکه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند که جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ابهر که در حدود ۱۰۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است که جهت آزمون از آزمون افسردگی یک دارای ۲۱ سئوال ۴ گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است . جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر ۵ % است.