مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

کد محصول: OL330

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایلword

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب 
فصل اول 
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
سوال مسئله ۵
اهداف تحقیق ۵
اهمیت و ضرورتتحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۷
تعریف عملیاتی ۷
تعریف نظری ۷

فصل دوم

اختلالات شبه جسمانی ۹
خود بیمار انگاری چیست ۹
شروع وشیوع خود بیمار انگاری ۱۰
خود بیمار پنداری در نوجوان ۱۱
ضوابط تشخیص خود بیمار انگاری بر اساس dsmiv 12
اختلالات بدنی و اختلالات تجزیه ای ۱۴
نمونه ای فلج هیستریایی ۱۸
معیارهای افتراقی اختلالات تبدیلی از اختلالات بدنی ۲۱
هیستری گروهی ۲۲
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۲۴
علل مولد خود بیمار انگاری ۲۵
دیدگاه مختلف در مورد خود بیمار انگاری ۲۸
فصل سوم 
جامعه تحقیق ۳۲
نمونه تحقیق ۳۲
روش نمونه گیری ۳۲
ابزار تحقیق ۳۳
روایی و اعتبار ابزار تحقیق ۳۴
طرح تحقیق ۳۴
روش آماری ۳۵
متغیرهای تحقیق ۳۵
فصل چهارم 
جدول ۱-۴ ۳۷
تجزیه و تحلیل داده ۴۱
فصل پنجم 
بحث و نتیجه گیری ۴۳
پیشنهادات ۴۵
محدودیت ها ۴۵
منابع ۴۶
مقدمه 
در اختلال هیپوکندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است که عمده شکایت این افراد در رابطه با بیماریهای بدی است و شکایاتی که به الگوی مرضی منطقی محدود نمی شود مثلاً ممکن است از نوعی ناراحتی و درد غیر عادی در ناحیه معده و سینه و سر و دستگاه تناسلی یا سایر قسمتهای بدن شکایت کند .
نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی بخصوص بیمار انگاری بود که شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتاری گردیده است . به تعبیر دیگر نظریه های اولیه درباره رفتار نا بهنجار و تبیین نابهنجاری نیروهای جادوئی و ماورالطبیعه مانند دیو شیطان و ارواح خبیثه بودند بنابراین ، برای درمان فرد مبتلا کوشش شد تا شیطان از درون وی بیرون رانده شود به همین دلیل آنان را شلاق می زنند و این اختلالات و بیماریها که بیماری انگاری جزء آسیب شناسی روانی به حساب می آیند که رفتار و احساسها و هیجانهای افراد را از نظر برخورد با محیط و جامعه مورد بحث قرار می دهد و همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد آنان را مورد بررسی قرار می دهد و محدوده رفتار ناسازگار از ترسهای مزمن که نارحت کننده است اما موجب از بین رفتن کامل فعالیت فرد نمی شود تا تعریف شدید واقعیت و ناتوانی در ارتباط با دیگران را شامل می شود و گاهی فقط فرد از رفتارناسازگار خویش ناخشنود است که در این مواقع باعث می شود که مشکلات بدنی خود را دو برابر بیشتر کند و این مسائل باعث دستخوش آشوب ونگرانی می شود بررسی مسئله آسیب روانی و پرداختن به موضوع هیپوکندریا در بین زنان متاهل و مجرد و یا شاغل و غیر شاغل و یا حتی از لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه کدام یک از جنسیتها بیشتر دچار این عارضه و خود بیمار انگاری می شود البته با توجه به آمار بدست آمده در چند سال اخیر میزان هیپوکندریا در مردان بیشتر از زنان است