مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی ۴-۵ ساله

کد محصول: OL325

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهداف تحقیق ۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۷
فرضیه تحقیق ۸
مقدمه فصل دوم ۹
علل بروز و ریشه ها اضطراب ۱۱
آثار علایم و اضطراب ۱۳
علایم جسمانی ۱۴
علایم روانی ۱۶
انواع اضطراب ۱۸
نقش اضطراب ۲۰
ترس و اضطراب ۲۲
رابطه اضطراب با جنس ۲۳
دیدگاهای نظری درباره اضطراب ۲۵
دیدگاه رفتار گرایی ۲۷
اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس ۲۸
تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن ۳۳
شیوه های بیان اضطراب ۳۸
انواع اضطراب ۳۹
بحرانهای اضطرابی حاد ۴۱
واکنشهای اضطراب موقت ۴۴
اضطراب در سطح رفتار ۴۵
اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه ۴۶
اضطراب و اختلالهای حرکتی ۴۷
نشانه های اضطراب در سطح بدنی ۴۸
دستگاه روانی ۵۲
رشد روانی جنسی ۵۴
نوفرویدیها ۵۷
کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی ۶۰
کارن هارنی ۶۲
هری استاک سالیوان ۶۳
اریک فرام ۶۴
هینزهارتمن ۶۵
مارگارت ماهلر ۶۶
فصل سوم : روش تحقیق ۶۹
حجم نمونه ۷۰
ابزار تحقیق ۷۱
بیان مساله ۷۲
روش آماری ۷۳
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵
مقدمه ۷۶
جدول ۲-۴ فراوانی مشاهده شده ۷۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۷۸
بحث و نتیجه گیری ۷۹
پیشنهادات ۸۱
محدودیت ها ۸۲
منابع و ماخذ ۸۳