مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص

کد محصول: OL323

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۷
فصل اول :کلیات تحقیق ۸
مقدمه ۹ بیان مساله ۱۲
اهداف تحقیق ۱۳ فرضیه تحقیق ۱۴
فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق ۱۵
انتخاب کردن یک شغل ۱۶ عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل ۱۸ تاثیرات خانواده ۲۱
معلمان ۲۲
کلیشه سازی های جنسیت ۲۳
زندگی شغلی ۲۶
رضایت شغلی ۲۸
رشد شغلی ۳۱ تغییرشغل در میانسالی ۳۵
بیکاری ۳۶
برنامه ریزی برای باز نشتگی ۳۸
ترکیب کار و خانواده ۴۳
رشد شغلی ۴۴
زنان و اقلیتهای قومی ۴۷
تفاوتهای فردی درکار ۵۱ تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی ۵۳
وراثت ۵۶
آثار نابهنجاریهای کروموزمی ۵۷ محیط ۵۹ روشهای سنجش تفاوتهای فردی ۶۱ گزینش نیروی انسانی ۶۵
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان ۶۶
فرضیه های مربوط به فرد و شغل ۷۰
آزمون های استخدامی ۷۱
مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق ۷۳
جامعه مورد مطالعه ۷۴
روش نمونه گیری ۷۴
ابزار اندازگیری در تحقیق ۷۵
روش تحقیق ۷۶

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۷۸
جدول ۲-۴ بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی ۷۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۴ بحث و نتیجه گیری ۸۵
پیشنهادات ۸۷
محدودیت ها ۸۸
منابع و ماخذ ۸۹