مقایسه خود پنداره دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه

کد محصول: OL316

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق:
بحث و نتیجه گیری :
پیشنهادهای تحقیق :
الف) پیشنهادهای برخاسته از نتایج تحقیق :
ب: پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی :

فصل اول :
طــــرح تـحـقــــیــــق
مقدمه :
بیان مساله :
اهمیت و ضرورت پژوهش  :
اهداف پژوهش :
هدف کلی :
اهداف اختصاصی :
فرضیه های پژوهش :
پیش فرض های پژوهش :
محدودیتهای پژوهش :
۱) محدودیت های غیرقابل کنترل توسط پژوهشگر
۲ – محدودیت های که در کنترل محقق بوده است.
تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و کاربردی
خودپنداره :
خویشتن :
مفهوم خود :
ورزشکار:
غیرورزشکار :
عزت نفس
تصور از خود :
خودپنداره مثبت :
خودپنداره منفی :

فصل دوم :
مبانی نظری موضوع و ادبیات تحقیق
مقدمه :
مبانی نظری موضوع
خودپنداره یا « مفهوم خود »
شخصیت :
نهـاد :
خود :
فراخود :
دیدگاههای تکوین شخصیت :
آلپرت و انسان آرمانی  بالغ (۱۹۶۷ – ۱۸۹۷) :
کارنای هورنای و انسان آرمانی (۱۹۵۲ – ۸۵۵) :
مازلو و انسان آرمانی خواستار تحقق خود :
خویشتن و ابعاد آن :
الف) آگاهی از بدن :
ب) طرحواره بدنی :
ج) تصور از بدن :
۲ – «تشخیص هویت خود»
۳-«عزت نفس»۲
۴-«گسترش خود»
۵- «تصور از خود»
۶-«خود چون حریفی معقول»
۷- «تلاش اختصاصی»
خودپنداره  و چگونگی شکل گیری آن :
اجزاء مفهوم خود :
الف : تصویر ذهنی از جسم خویش :
ب) اعتماد به نفس :
ج) نقشها :
د) هویت :
رشد مفهوم خود :
الف) رشد خودپنداره در کودکان
ب) رشد خودپنداره در نوجوانی
عزت نفس و ارتباط آن با خودپنداره :
ورزش و صفات شخصیت :
مروری بر ادبیات تحقیق :
تحقیقات داخل و خارج کشور :
پذیری در گروه تجربی نسبت به گروه گواه به طور معنی داری بهبود یافت بعلاوه کاهش معنی داری در سطح

فصل سوم :
روش شنـــاســـی تحقیـــق
مقدمه :
روش تحقیق :
جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه :
ابزار جمع آوری داده ها :
اوایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روش اجرای آزمون :
متغیرهای تحقیق :
متغیر وابسته :
متغیر مستقل :
روش آماری :

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
آمار توصیفی :
جدول ۱- ۴  وضعیت آزمودنی ها  به لحاظ کمیت جنسیت
جدول (۲-۴) وضعیت مقطع تحصیلی آزمودنی های را به لحاظ کاردانی و کارشناسی فراوانی و درصد فراوانی نشان می دهد :
جدول ۴-۲ وضعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد به لحاظ سطح مقطع تحصیلی
جدول (۳-۴) تعداد دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار را به فراوانی و درصد فراوانی نشان می دهد :
جدول (۳-۴) توزیع فراوانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۴-۴) تعداد دانشجویان ورزشهای اجتماعی و انفرادی رابه فراوانی و درصد فراوانی نشان می دهد :
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی دانشجویان ورزشهای اجتماعی و انفرادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۵-۴) تعداد دانشجویان ورزشکار عضو تیم ورزشی دانشگاه را به فراوانی و درصد فراوانی نشان می دهد:
جدول (۵-۴) توزیع فراوانی دانشجویان ورزشکار عضو تیم ورزشی دانشگاه و سایر ورزشکاران
جدول (۶-۴) وضعیت سنی دانشجویان را نشان می دهد .
جدول ۴-۶ وضعیت سنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۷-۴) وضعیت خود پندار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
آمار استنباطی
آزمون فرصتهای پژوهش :
آزمون فرض اول :
جدول (۸-۴) تفاوت میزان خودپنداره دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۹-۴) تفاوت میزان خود پنداره دانشجویان ورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۱۰-۴) تفاوت میزان خودپنداره دانشجویان غیرورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۱۱-۴) تفاوت میزان خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۱۲-۴) تفاوت میزان خود پنداره دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۱۳-۴) تفاوت خود پنداره دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جدول (۱۴-۴) ارتباط بین سن و خود پنداره دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

فصل پنجم:
بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات