بررسی کارکرد خانواده در جامعه سنتی و مقایسه ان با جامعه مدرن از نظر دانشجویان

کد محصول: OL307

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 پیشگفتار۱
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه   ۳
تعریف موضوع تحقیق  ۴
اهمیت موضوع تحقیق ۴
اهداف کلی تحقیق ۵
اهداف ویژه تحقیق ( فرضیات )   ۵
روش اجرا و نوع ابزار تحقیق   ۶
تعریف واژه ها و اصطلاحات   ۷

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه  ۱۱
تاریخچه خانواده   ۱۳
تعریف خانواده ۱۵
جایگاه خانواده ۱۶
خاستگاه خانواده   ۱۸
تطور خانواده   ۱۹
انواع خانواده   ۲۰
خانواده سنتی  ۲۳
ویژگیهای جوامع سنتی۲۵
نظریه نهادی مالینوفسکی ۲۶
کارکرد سیاسی مردم شناسی کهلن   ۲۷
دو نوع نگرش کلی خانواده از نظر رنه کونیگ  ۲۸
کارکردهای خانواده سنتی    ۲۸
خانواده مدرن       ۳۱
کارکرد خانواده مدرن       ۳۸
رابطه خانواده و جامعه  ۴۰
تعارض در خانواده های سنتی   ۴۶
مقایسه نظری بین خانواده های سنتی و مدرن ۴۹

 فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه   ۵۵
روش اجرای تحقیق  ۵۵

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه    ۵۸
تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۵۸
توصیف داده ها   ۶۳

فصل پنجم و ششم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری        ۱۰۲
پیشنهادات        ۱۰۴

ضمائم
پرسشنامه تحقیق ۱۰۶
منابع و مأخذ  ۱۰۸