بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسى در بین دانشجویان

کد محصول: OL304

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست محتوا
فصل اول :
– مقدمه
– هدف تحقیق
– ضرورت و اهمیت تحقیق
– فرضیه تحقیق
– تعاریف نظری و اصطلاحات
فصل دوم :
– تاریخچه
– تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)
– تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا
– تعریف تریاک و عوارض آن
– تعریف هروئین و عوارض آن
– تعریف حشیش و عوارض آن
– تعریف کوکانین و عوارض آن
– تعریف کرک و عوارض آن
– مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)
– تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی
– عوامل زمینه ساز و مستعد کننده
فصل سوم :
– جامعه تحقیق
– نمونه تحقیق
– روش نمونه گیری
– روش جمع آوری اطلاعات
– ابزار تحقیق
– اعتبار روایی ابزار تحقیق
– روش آماری
فصل چهارم
– یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم :
– خلاصه و نتیجه گیری
– محدودیتها
– پیشنهادها
– فهرست منابع
چکیده :
هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی،LSDو… می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.
نمونه آماری تحقیق عبارت بود از ۱۰۰ نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.
در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم