مبانی نظری استرس شغلی به همراه پرسشنامه

کد محصول: OL300

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

ننشانه های استرس شغلی چیست؟
نشانه های روانی، نشانه های جسمانی و نشانه های رفتاری.
نشانه های روانی
نشانه های جسمانی
نشانه های رفتاری
فرسودگی یابی رمقی و رابطه ی آن با استرس شغلی
فرسودگی سه وجه دارد:
تاریخچه فرسودگی شغلی:
تعریف سندرم فرسودگی:
شکل- خلاصه ای اجزاء و مولفه های اساسی سندرم فرسودگی
نشانه شناسی:
سبب شناسی:
علل پیداش فرسودگی شغلی:
برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی
رابطه ی فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی
راه های بهبود فرسودگی شغلی:
عوامل استرس زای شغلی در محیط کار
ویژگی های نقش
ابهام نقش
گرانباری نقش
کمباری نقش:
ناسازگاری نقش
ویژگی های شغل
آهنگ کار
تکرار کار
نوبتکاری
ویژگی های مربوط به وظیفه
جدول شماره ۱ ـ عنوان و تعریف ویژگی های مربوط به وظیفه
روابط کاری میان فردی
روابط با همکاران / روابط گروه کار
روابط با سرپرستان
روابط با مراجعان و مشتریان
ساختار و جوسازی
ساختار سازمانی
مقام / سطح در داخل سازمان
فرهنگی سازمانی
مرز و بوم سازمانی
راه و روش های مدیریت منابع انسانی
ورود به محیط کار
نبود آموزش
بازخورد عملکرد
پاداش ها
درمانی های خاص، امتیازات، تقدیر یا مزایای جنسی.
نداشتن تأمین و ابهام در آینده ی شغلی
انتقال های شغل و حرفه
ترک کار
فناوری و ضمیمه های مساوی
جدول شماره ۲ ـ عوامل مادی استرس
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
پرسشنامه ۴۰ سوالی