اهمیت آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای درخشان

کد محصول: OL278

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 آموزش  ۱
اهمیت آموزش و پرورش ۱
محتوای آموزش و پرورش  ۱
رده بندی مسائل آموزش و پرورش  ۲
اهداف در نظام آموزش و پرورش  ۳
اصول  کلی و اصول برنامه ریزی آموزشی در دوره متوسطه   ۴
تعریف آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۵
اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۶
ویژگیهای آموزش متوسطه   ۷
ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه  ۷
تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۸
طرح جدید آموزش دوره  متوسطه  ۱۰
دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه   ۱۱
اهداف دوره متوسطه ۱۲
ساختار دوره های متوسطه، پیش دانشگاهی و کاردانی پیوسته  ۱۴
اهداف و سیاستهای کلی از پیدایش گروه استعدادهای درخشان در نظام آموزشی  ۱۶
ساختار آموزشی و تشکیلاتی دوره متوسطه استعدادهای درخشان ‌ ۱۷
شیوه ها و روشهای مختلف آموزش و تدریس علوم  ۱۷
روش آموزشی تدریس به گروههای کوچک  ۱۹
انتخاب وضعیت فیزیکی در آموزش به شیوه گروههای کوچک  ۲۰
روش آموزش فردی  ۲۱
یادگیری به روش تحقیق یا اکتشاف آزاد ۲۱
آموزش و یادگیری به روش اکتشاف هدایت شده  ۲۲
آموزش به روش اکتشاف هدایت شده ۲۲
مزایای روش اکتشاف هدایت شده  ۲۳
تغییر انگیزه بیرونی دانش آموزان به انگیزه درونی  ۲۳
نبود بهترین راه آموزش علوم برای همه کودکان  ۲۴
روش پیشنهادی آموزش علوم برای گروه استعدادهای درخشان ۲۴
تحقیق و پژوهش  ۲۶
ضرورت پژوهش  ۲۷
فوائد پژوهش  ۲۸
در جنبه اجتماعی  ۲۸
اهداف و مقاصد پژوهش  ۲۹
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم   ۲۹
ضرورت امر پژوهش و تربیت پژوهشگر در سیستم آموزش فوق  ۲۹
تاثیر عواملی فیزیکی معماری بر عملکرد قرارگاههای تربیتی  ۳۱
(تاثیر عوامل معماری بر فضاهای آموزشی)
تاثیر عوامل فیزیکی – معماری در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱
تاثیر (ساخت) یا (معماری) در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱
تاثیر عوامل (فیزیکی ) در عملکرد قرارگاه های تربیتی  ۳۱
خصوصیت فیزیکی مدرسه  ۳۲
خصوصیت فیزیکی ساختمانهای مدارس  ۳۲
اندازه کلاسها و مدارس  ۳۳
ساختار و سازماندهی محیط مدرسه  ۳۴
مدرسه کوچک، مدرسه بزرگ ، تاثیر اندازه مدرسه  ۳۴
تاثیر اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان  ۳۶
رنگ آمیزی مدرسه  ۴۲
رنگ آمیزی فضای داخلی کارگاه و هنرستانها‌ ۴۳
تاثیر گروه سنی خاص و ویژگی های روحی و جسمی آنها و تاثیر آن بر معماری محیط آموزشی ۴۵
مفهوم نوجوانی و جوانی و روانشناسی گروه مخاطب (۱۴ تا ۱۸ سال) ۴۵
مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان  ۴۵
تقسیم بندی نیازها ۴۶
نیازهای فیزیولوژیک  ۴۶
طبقه بندی نیازهای جوانان  ۴۷
تفاوت های رشدی و ساختاری در دخترها و پسرها در گروه سنی دبیرستان و کلاس درس مطلوب ۴۸
تفاوت های رشدی و ساختاری ۴۸
تفاوت های کارکردی:‌ ۴۸
استدلال انتزاعی و عینی ۴۹
یادگیری متفاوت در دخترها و پسرها  ۵۱
ویژگی های افراد سرآمد و تیزهوش و اقدامات و توصیه های آموزشی ۵۲
علل سرآمدی  ۵۳
ویژگیهای روانی و عاطفی ‌ ۵۴
اقدامات آموزشی   ۵۵
توصیه های آموزشی ۵۶
تاثیر عوامل سازمانی و تغییرات آن بر فضاهای آموزش  ۵۹
ضوابط و معیارهای استاندارد طراحی فضاهای آموزشی ۶۲
فضاهای مورد نیاز مدارس  ۶۳
فضاهای تحصیلی ۶۴
کلاس آموزش دروس نظری (از لحاظ عملکرد )  ۶۴
کلاس آموزش دروس تجربی  ۶۴
پاره ای از ویژگیهای خاص فضای تدریس ابتداییک  ۶۵
ویژگیهای کتابخانه  ۶۸