پیمایشی در رابطه با عوامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

کد محصول: OL272

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول :
کلیات تحقیق ۳
طرح تحقیق ۴
بیان مسئله تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
فرضیات تحقیق ۶
تعیین متغیرهای فرضیه ۸
تعربف مفاهیم و اصطلاحات ۸

فصل دوم:
ادبیات تحقیق ۱۰
سیر تحول عشایر در شمال خراسان ۱۱
ایلات مختلف در خراسان ۱۲
طوایف عشایر در شهرستان شیروان  ۱۲
ییلاق و قشلاق عشایر شیروان  ۱۳
مراتع زمستانی ، تابستانی و پاییزی عشایر شیروان  ۱۳
غذاهای مکمل دامی عشایر شیروان  ۱۴
خلاصه ای از آب ، مسکن و وسایل حمل ونقل و سواد عشایر شیروان  ۱۴
مبانی نظری تحقیق ۱۵
پیشینه عملی تحقیق ۱۸

فصل سوم :
متدولوژی تحقیق ۱۹
روش انجام تحقیق ۲۰
جامعه آماری ۲۰
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۲۰
ابزار اندازه گیری ۲۰
شیوه تحلیل اطلاعات  ۲۱

فصل چهارم :
تجربه و تحلیل داده ها ۲۲

فصل پنجم:
خلاصه  ۵۴
۵۵
نتیجه گیری  ۵۶
پیشنهادات و راهکارها ۵۸
مشکلات و محدودیت ۵۹
منابع و مواخذ ۶۰
پرسشنامه ۶۱

فهرست جداول
جدول و نمودار شماره ۱ ۲۳
جدول و نمودار شماره ۲ ۲۴
جدول و نمودار شماره ۳ ۲۵
جدول و نمودار شماره۴ ۲۸
جدول و نمودار شماره۵ ۲۹
جدول و نمودار شماره۶ ۳۰
جدول و نمودار شماره۷ ۳۱
جدول و نمودار شماره۸ ۳۲
جدول و نمودار شماره۹ ۳۳
جدول و نمودار شماره۱۰ ۳۴
جدول و نمودار شماره۱۱ ۳۵
جدول و نمودار شماره۱۲ ۳۶
جدول و نمودار شماره۱۳ ۳۷
جدول و نمودار شماره۱۴ ۳۸
جدول و نمودار شماره۱۵ ۳۹
جدول و نمودار شماره۱۶ ۴۰
جدول شماره ۱۷ ۴۱
جدول شماره۱۸ ۴۳
جدول شماره۱۹ ۴۵
جدول شماره۲۰  ۴۷
جدول شماره۲۱  ۴۹
جدول شماره۲۲  ۵۱