مقایسه میزان رضایت شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار و زنان شاغل عادی

کد محصول: OL271

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۴
فصل اول ادبیات تحقیق ۵
مقدمه ۶
بیان مسئله ۷
اهمیت و ضروریت ۱۰
هدف اصلی ۱۰
اهداف فرعی ۱۱
سوال اصلی ۱۱
سوالات فرعی ۱۱
فرضیه اصلی ۱۱
فرضیه های فرعی ۱۲

فصل دوم پیشینه تحقیق ۱۳
تحقیقات داخلی ۱۴
تحقیقات خارجی ۲۴
جمع بندی ۲۵

فصل سوم مبانی نظری ۲۶
مقدمه ۲۷
تعریف رضایت شغلی ۲۷
نظریه های رضایت شغلی ۲۸
نظریه برونی ۲۸
نظریه هرز برگ ۲۹
نظریه فاکس ۳۰
نظریه بارباش ۳۱
نظریه سیلنگلتون ۳۱
نظریه کوهلن ۳۲
نظریه هاپاک ۳۲
نظریه کینزبرگ و همکاران ۳۲
انتخاب شغل و رضایت شغلی: ۳۳
رضایت شغلی و بیگانگی شغلی: ۳۴
ابعاد رضایت شغلی: ۳۸
کار و اشتغال زنان: ۳۹
زن و خدمت اجتماعی: ۴۰
لزوم کار برای زنان: ۴۰
نظریه های اشتغال زنان: ۴۱
نظریه کارکرد گرایی به اشتغال زنان: ۴۱
دیدگاه پارسونز درباره اشتغال زنان: ۴۲
مفهوم سرپرست خانوار: ۴۳
تعریف زنان سرپرست خانوار: ۴۳
انواع زنان سر پرست خانوار: ۴۴
نظریه های زنان سر پرست خانوار: ۴۵
نظریه زنانه شدن فقر: ۴۵
نظریه کنش: ۴۶
نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت ها: ۴۶
جمع بندی: ۴۷

فصل چهارم روش تحقیق ۴۸
روش تحقیق ۴۹
جامعه آماری ۴۹
حجم نمونه ۴۹
روش نمونه گیری ۴۹
متغیرها ( مستقل و وابسته ) ۴۹
ابزار تحقیق و روش جمع آوری داده ها ۵۰
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی ۵۰
اعتبار ۵۰
پایایی ۵۰
تعریف نظری ۵۱
تعرف عملیاتی ۵۱
تعرف عملیاتی  همکاران شغلی ۵۱

فصل پنجم تحلیل داده ها ۵۴
تحلیل داده ها ۵۵
نتیجه گیری: ۱۱۰
فرضیه اصلی : ۱۱۰
فرضیه های فرعی : ۱۱۱
راهکارها وپیشنهادات ۱۱۴
محدودیت های تحقیق ۱۱۵
منابع ۱۱۶
ضمائم ۱۱۹
پرسشنامه