اطلاعیه

پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

کد محصول: OL267

تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
چکیده تحقیق ۳
بیان مساله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
اهداف تحقیق ۴
ادبیات تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
نتایج تحقیق ۶
نتیجه گیری کلی ۶
پیشگفتار ۸
فصل اول 
مقدمه ۱۲
بیان مساله ۱۴
سوال آغازین تحقیق ۱۶
سوالات فرعی تحقیق ۱۷
اهمیت و ضرورت موضوع مورد بررسی ۱۸
شناخت علل و عوامل موثر در بزهکاری و اجتناب از آن ۱۹
اهداف کلی تحقیق ۲۰
ادبیات تحقیق ۲۱
بزهکار کیست ۲۳
بی هنجاری ۲۵
انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان ۲۷
جرائمی که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردد ۳۲
ویژگی های نوجوانان بزهکار ۳۴
رفتارهای عادی کودک ۳۷
بزهکاری جوانان و نموجوانان در جامعه ۳۹
عوامل موثر در ارتکاب جرم از سوی جوانان و نوجوانان ۴۱
ضرورت تشکیل دادگاه های اطفال ۵۳
منابع فصل اول ۶۴
فصل دوم 
مبانی نظری تحقیق ۶۷
چهارچوب تئوری ۶۸
تئوریهای مربوط به سنجش متغیر وابسته ۷۰
نظریه های جامعه شناسی کجروی ۷۲
نظریه ساترلند ۷۴
زیگمون فروید ، دیوید ریزمن عامل مذهب ۷۶
نظریه افسردگی تاپیر ۷۹
تئوری کولی ۸۳
تئوری هرم نیازهای آبراهام مازلو ۸۶
مکوبی و مارتین ۸۸
دورکیم ( بیگانگی اجتماعی ) ۹۰
دورکیم ( آنومی اجتماعی ) ۹۲
فرضیات تحقیق ۹۵
دیاگرام مدل علی برای عوامل موثر بر میزان گرایش به بزهکاری (y ) 99
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق ۱۰۰
منابع فصل دوم ۱۰۴
فصل سوم 
مقدمه ۱۰۷
روش تحقیق ۱۰۸
روش آمایش نمونه ( جامعه آماری / شیوه نمونه گیری ) ۱۰۹
روش پژوهش یافته ( نوع روش تحقیق ) ۱۱۰
روش گزینش داده ها ( ابزار جمع آوری داده ها ) ۱۱۰
روش پردازش آمارها ۱۱۱
منابع فصل سوم ۱۱۲
فصل چهارم 
جداول فراوانی توصیف و تفسیر و ترسیم نمودار ۱۱۴
آزمون همبستگی و جداول دو بعدی آزمون فرضیه با استفاده از روش های متناسب آماری ۱۶۵
ضریب همبستگی پیرسون (r) : مبتنی بر عوامل اجتماعی ۱۶۶
منابع فصل چهارم ۱۷۳
فصل پنجم 
یافته های تحقیق ۱۷۵
تفسیر جداول دو بعدی جدول شماره ۳۲ تاثیر عوامل محیطی در بزهکاری افراد ۱۷۶
نتیجه گیری کلی ۱۷۹
عوامل اجتماعی ۱۸۲
عوامل اقتصادی ۱۸۴
استنتاج تئوریکی ۱۸۵
پیشنهادات و راهبردها ۱۹۱
دیگر پیشنهادات ۱۹۶
محدودیتهای تحقیق ۱۹۸
ضمایم و پیوست ها
منابع و ماخذ ۲۰۰
پرسشنامه ۲۰۴
زندگی نامه یک مجرم معتاد ۲۱۰
عنوان تحقیق 
پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران
بیان مساله
مساله اساسی این تحقیق در این است که تاثیر برخی علل و عوامل را بر بزهکاری افراد در کانون اصلاح و تربیت تهران مورد بررسی و سنجش قرار دهیم . و همچنین با توجه به اهمیتی که بزهکاری در جوامع مختلف دارد پیگری و بررسی علل وعوامل این موضوع در اکثر کشور ها حائز اهمیت است لذا در این تحقیق سعی بر این است تا پاره ای از علل و عواملی را که در بزهکاری افراد نقش دارند مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.