تأثیر روش بیوفیدبک در کاهش علایم فوبی

کد محصول: OL263

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و مسئله تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت پژوهش
پرسش‌های تحقیق
فرضیه پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
بیوفیدبک
فوبی
تعاریف عملیاتی
بیوفیدبک EMG
فوبیا Phobia  (ترس مرضی)

فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه فوبی
تفاوت ترس مرضی (فوبیا ) با ترس
فوبی
همه‌گیر‌شناسی فوبی
علائم شایع فوبی
اثرات روانی فوبی‌ها
اثرات فیزیکی فوبی‌ها
انواع فوبی
الف ) فوبی‌های ساده یا خاص ( specific phobia )
ترس از حیوانات Animal phobia
ترس از ارتفاع  Height phobia
فوبیای آب  Water phobia
فوبیای تصادف  Accient phobia
فوبیای دندان پزشکی    Dental phobia
فوبیای خون– جراحت– تزریقBlood – Injury- Injection phobia
روش‌های درمانی آن دو هدف دارند
فوبیای خاص غیرمعمولی Atypical phobia
فوبی اجتماعیsocial phobia
شایع‌ترین موارد ترس در فوبی‌های اجتماعی در موارد زیر است
گذر هراسی یا بازار هراسی (جمع هراسی)
تنگنا ترسیCloustro phobia
تاریخچه فوبی
عوامل رفتاری
عوامل روانکاوی
عوامل ژنتیک
عوامل نور و شیمیائی (زیست شناختی)
نظریه‌های وجودی
تشخیص افتراقی
درمان فوبی
روان درمانی بینش‌گرا
دارو درمانی
مقدمه بیوفیدبک
بیوفیدبک
فرآیند باز خورد زیستی طی سه مرحله انجام می‌گیرد
اهداف بیوفیدبک
تاریخچه بیوفیدبک
پژوهشهای انجام شده
پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
اجزاء مختلف یک سیستم بیوفیدبک
انواع بیوفیدبک
بیوفیدبک فعالیت مغزی
بیوفیدبک کشش ماهیچه‌ای (الکترومایوگرام) (EMG) یامیوگراف
فیدبک تعداد ضربان قلب
بیوفیدبک پاسخ گالوانیکی پوست (GSR-BF)
فیدبک حرارت
موارد کاربرد دستگاه GSR
چه فرآیندهای فیزیکی توسط بیوفیدبک اندازاه گیری می‌شود؟
عوامل مؤثر برکارایی روش‌های پسخوراند زیستی
بازخورد مثبت نسبت به روش درمان
محیط آرام
پسخوراند دقیق و سریع اطلاعات
در وضعیت راحت نشستن
بازخورد فعال
انتقادهای وارد بر روش درمانی بیوفیدبک
نتیجه‌گیری
درمان
نتیجه

فصل سوم طرح و روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه‌گیری و روش آماری
ابزارهای پژوهش
الف) دستگاه بیوفیدبک
ب ) آزمون SCL- 90-R
بعد ترس مرضی
سؤالات اضافی (  ADD)
شاخص شدت کلی مرضی (GSI)
معیار ضریب ناراحتی (DSDI)
جمع علائم مرضی (DSI)
اعتبار وروایی آزمون
ج) چارت روزنگار
د)مصاحبه تشخیصی
ﻫ)مصاحبه
روش‌ها
طرح پژوهش
روش اجرای پژوهش
منظور از روش آرام‌سازی یا آرمیدگی
روش تحلیل داده‌ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
مقدمه
الف) توصیف داده‌ها
فرضیه اول: نوع درمان بر کاهش علایم فوبیا مؤثر است
فرضیه دوم: کاهش فوبیا در انواع درمان متفاوت است
فرضیه سوم: با پیش‌آزمون می‌شود پس آزمون را براساس نوع درمان سنجید

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع
منابع فارسی
مقاله فارسی
References
منابع اینترنتی

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش بیوفیدبک در کاهش علائم فوبی است ، و به معرفی درمانی نوین برای کاهش علائم فوبیا پرداخته است که امروزه به میزان قابل توجهی شیوع یافته است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از :
– روش درمانی بیوفیدبک باعث کاهش علائم فوبی می شود.
– کاهش فوبی در گروه آزمایش بیشتر از گروه پلاسیبو و کنترل است.
– کاهش فوبی در گروه پلاسیبو بیشتر از گروه کنترل است.
روش درمانی بیوفیدبک به عنوان متغیر مستقل ، علائم فوبی به عنوان متغیر وابسته و سن به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است.
طرح تحقیق از نوع شبه آزمایش و شامل سه گروه ( آزمایش ، پلاسیبو و کنترل) ۸ نفری همتا سازی شده است. ابزارهای تحقیق عبارتنداز : دستگاه بیوفیدبک ، پرسشنامه SCL90 و مصاحبه
طبق نتایج به دست آمده از سه گروه پس از تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه تحلیل کوواریانس : تفاوت معنی داری بین سه گروه آزمایش ، پلاسیبو و کنترل وجود دارد که بدین معنی است ، در گروه آزمایش ، روش بیوفیدبک درکاهش علائم فوبی موثر بوده است و این تاثیر نسبت به گروههای پلاسیبو و کنترل بیشتر بوده است. بنابر این می توان نتیجه گرفت که بیوفیدبک درکاهش علائم فوبی موثر است اما آرام سازی عضلانی و گذشت زمان به تنهایی نمی تواند در کاهش فوبی تاثیر چندانی داشته باشد.

واژه های کلیدی : بیوفیدبک  ، فوبیا