افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

کد محصول: OL261

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب
فصل اول 
مقدمه موضوع تحقیق ۲
الف – مسئله ۲
ب – فرضیه ۲
فایده تحقیق ۳
روش انجام تحقیق ۳
پیش فرض ۴
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری ۴
روش آماری تحقیق ۵
روش جمع آوری داده ها ۵
تعریف واژه ها ۵
الف – افسردگی ۵
ب – ورزش ۶
فصل دوم 
تعریف افسردگی ۸
علائم افسردگی ۸
نشانه های افسردگی تب قطبی ۹
۱-نشانه های بد جانی ۹
۲-نشانه های شناختی ۹
۳-نشانه های انگیزشی ۹
۴-نشانه های بدنی ۹
طبقه بندی افسردگی ۱۰
دوره افسردگی ۱۰
فصل سوم 
جامعه تحقیق ۱۲
نمونه برداری ۱۲
نمودار شماره ۱ ۱۴
نمودار شماره ۲ ۱۶
نمودار شماره ۲ ۱۸
نمودار شماره ۴ ۲۰
ابزار تحقیق ۲۱
نمودار شماره ۵ ۲۲
نمودار شماره ۶ ۲۳
دستور اجرا ۲۴
نحوه نمره گذاری ۲۴
جدول تحقیق میزان افسردگی ۲۴
جدول شماره ۱ ۲۵
طرح آزمایشی ۲۵
الف – متغیر مستقل ۲۶
ب – متغیر وابسته ۲۶
شیوه اندازه گیری ۲۶
کنترل ها ۲۷
نمودار شماره ۷ ۲۸
نمودار شماره ۸ ۲۹
فصل چهارم 
تحلیل نتایج ۳۴
شیوه اندازه گیری ۳۴
شیوه گروه بندی ۳۴
جدول شماره ۱ ۳۵
جدول شماره ۲ ۳۷
محاسبه لایه های آماری گروه اول ۳۹
محاسبه لایه های آماری گروه دوم ۳۷
جدول شماره ۳ ۴۰
جدول شماره ۴ ۴۰
الف تدوین فرضیه ۴۰
مسأله ۴۰
فرضیه ۴۰
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل ۴۱
خطای استاندارد ۴۱
جدول شماره ۵ ۴۱
فرضیه در این بخش ۴۲
فرضیه صفر ۴۲
فرض خلاف ۴۲
نتیجه ۴۲
فصل پنجم 
بحث و نتیجه گیری ۴۵
خلاصه فصول ۴۶
مشکلات و محدودیتها ۴۷
پیشنهادات ۴۹
منابع ۵۰