بررسی عملکرد خط و نقاشی ( الگوهای ترسیمی ) در بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

کد محصول: OL216

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوالات تحقیق
بیان فرضیه
اهداف تحقیق
تعاریف عملیاتی
ضرورت واهمیت تحقیق
فصل دوم
پیشینه وادبیات تحقیق
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس آزمونهای ترسیمی
عقب ماندگی ذهنی
معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی
تعریف روان شناختی عقب ماندگی ذهنی
نقاشی های فرافکنی
سوابق تاریخی و تدوین
فرضیه های تصویر ذهنی از بدن
نقاشی سالم
تفسیر ساختار و شکل
نقیصه عصب شناختی
ا زمون خانه – درخت – آ دم
آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت
معرفی آزمون
فرایندهای موثر در بازنگاری طرح ها
آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت
خطاهای ترسیم
ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری در روش جمع آوری اطلاعات .
ابزار تحقیق
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
معرفی مورد و کیسهای تحقیق :
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
پیشهادات
محدودیت ها
منابع