بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی در بین دانشجویان

کد محصول: OL206

تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۷
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۸
روان شناسی چیست؟ ۹
تعریف شخصیت ۱۰
تعریف دنیای درون شخصیت انسان ۱۲
عوامل تاثیر گذار در شکل گیری شخصیت ۱۶
عوامل ژنتیکی ۱۷
ژن های رفتاری ۱۸
چگونگی شکل گیری شخصیت دنیای درونی انسان ۲۰
خودپنداره : خود ۲۳
مساله عزت نفس ۲۵
خود پنداره ۲۸
طرحواره های خود ۲۹
ویژگی های انگیزش طرحواره های خود ۳۱
خود هماهنگ ۳۳
خودهای ممکن ۳۶
ناهمخوانی شناختی ۴۰
موقعیت های برانگیزنده ناهمخوانی ۴۳
توجیه ناکافی ۴۴
توجیه تلاش ۴۵
اطلاعات جدید ۴۶
فرایند انگیزش زیربنای ناهمخوانی ۴۷
نظریه ادراک خویشتن ۴۸
هویت ۵۰
نقش ها ۵۱
نظریه کنترل عاطفه ۵۳
چرا افراد خود را تائید می کنند؟ ۵۷
عامل بودن ۵۸
خود به عنوان عمل و رشد از درون ۵۹
درونی کردن و یکپارچه کردن خود ۶۲
خودسازگاری ۶۵
فصل سوم : جامعه آماری و روش تحقیق ۶۹
مقدمه ۷۰
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۷۱
پرسش نامه چند شخصیتی مینه سوتا ۷۲
روش تحقیق ۷۴
روش آماری مربوط به فرضیه ۷۵
فصل چهارم : یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها ۷۶
مقدمه ۷۷
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۸۵
بحث و نتیجه گیری ۸۶
چکیده ۸۸
پیشنهادات ۸۹
محدودیت ها ۹۰
منابع و ماخذ ۹۱
ضمائم ۹۲