بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی بر عزت نفس اجتماعی

کد محصول: OL202

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و بیان مسئله
۱-۱ مقدمه: ۷
۱-۲- بیان مسئله ۸
۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق ۱۱
۱-۴- فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۵- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۵-۱ تعریف مفهومی سبک دلبستگی ایمن ۱۲
۱-۵-۲ تعریف عملیاتی سبک دلبستگی ایمن ۱۲
۱-۵-۳ تعریف مفهومی سبک دلبستگی اجتنابی ۱۳
۱-۵-۴ تعریف عملیاتی سبک دلبستگی اجتنابی ۱۳
۱-۵-۵ تعریف مفهومی سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا ۱۳
۱-۵-۶ تعریف عملیاتی سبک دلبستگی دوسوگرا ۱۳
۱-۵-۷ تعریف مفهومی سرسختی ۱۳
۱-۵-۸ تعریف عملیاتی سرسختی ۱۳
۱-۵-۹ تعریف مفهومی عزت نفس اجتماعی ۱۴
۱-۵-۱۰ تعریف علمیاتی عزت نفس اجتماعی ۱۴

فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ موضع گیریهای نظری در خصوص سبکهای دلبستگی ۱۶
۲-۱-۱ تعریف دلبستگی ۱۷
۲-۱-۲ سبکهای دلبستگی ۱۷
۲-۱-۳ نظریه های دلبستگی ۲۲
۲-۱-۳-۱ نظریه روان تحلیل گری ۲۲
۲-۱-۳-۲ نظریه اریکسن ۲۳
۲-۱-۳-۳ نظریه یادگیری ۲۳
۲-۱-۳-۴ نظریه کردار شناختی دلبستگی ۲۴
۲-۱-۴ ساختار شناختی سبک دلبستگی ۲۸
۲-۱-۵ ثبات دلبستگی ۳۰
۲-۲ موضع گیری های نظری در خصوص سرسختی ۳۲
۲-۲-۱تعریف سرسختی ۳۳
۲-۲-۲ مکانیزمهای مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری ۳۴
۲-۲-۳ مدل مفهومی ارتباط سرسختی، استرس و بیماری ۳۶
۲-۳ موضع گیری های نظری در خصوص عزت نفس ۳۷
۲-۳-۱ تعاریف عزت نفس ۳۷
۲-۳-۲ نظریه های عزت نفس ۳۸
۲-۳-۲-۱ عزت نفس در دیدگاه روانکاوری ۳۸
۲-۳-۲-۲ عزت نفس در دیدگاه آدلر ۳۹
۲-۳-۲-۲ عزت نفس از دیدگاه راجرز ۳۹
۲-۳-۲-۴ عزت نفس از دیدگاه گشتالت درمانی ۴۰
۲-۳-۲-۵ عزت نفس در دیدگاه شناخت درمانی ۴۱
۲-۳-۳ اهمیت عزت نفس ۴۲
۲-۳-۴ انواع عزت نفس ۴۳
۲-۴ عزت نفس اجتماعی ۴۶
۲-۴-۱ تعاریف عزت نفس اجتماعی ۴۶
۲-۴-۲ اهمیت عزت نفس اجتماعی ۴۷
۲-۱ تحقیقات انجام شده درباره سبکهای دلبستگی ۴۸
۲-۵-۱ پژوهشهای خارجی ۴۸
۲-۵-۲ پژوهشهای داخلی ۵۲
۲-۲ تحقیقات انجام شده در مورد سرسختی ۵۵
۲-۶-۱ پژوهش های خارجی ۵۵
۱- سرسختی، سبک دلبستگی و پریشانی روان شناختی ۵۵
۳- نقش سخت رویی در فراسوی استرس، سلامت و بیماری ۵۶
۳- سرسختی، سبک دلبستگی و سلامت روان ۵۷
۲-۷ تحقیقات انجام شده در مورد عزت نفس اجتماعی ۵۸
۱- عزت نفس اجتماعی و رضایت همسر ۵۸
۲- عزت نفس اجتماعی در زنان چاق و غیر چاق ۵۸
۳- رابطه تجارب دوره کودکی، کارکردهای بین فردی عزت نفس اجتماعی ۵۹
۴- عزت نفس اجتماعی و کمال گرایی ۵۹
۵- عزت نفس اجتماعی و اختلال در تصویر بدنی ۶۰
۶- سبک های مقابله ای و عزت نفس اجتماعی ۶۱
۷- عزت نفس اجتماعی و فعالیت اجتماعی همسالان، خودکارآیی اجتماعی ۶۱
۸- شرم، عزت نفس اجتماعی و فعالیت کورتیزول ۶۱
۹- عزت نفس اجتماعی و تأثیر مصرف الکل در زنان ۶۲
۱۰- عزت نفس اجتماعی  عملکرد اجتماعی و زبان ۶۳
۲-۸ تحقیقات انجام شده در مورد سبک دلبستگی و عزت نفس اجتماعی ۶۳
۱- رابطه سبک دلبستگی و عزت نفس: ۶۴
۲- رابطه سبک دلبستگی و عزت نفس اجتماعی ۶۵
۲-۹ تحقیقات انجام شده در مورد سرسختی و عزت نفس ۶۵
۲-۱۰ در این فصل در مورد سبک دلبستگی ۶۵

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ روش تحقیق: ۶۹
۳-۲ جامعه و نمونه آماری ۶۹
۳-۳ روش نمونه گیری ۶۹
۳-۴ ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۰
۳-۵ پرسشنامه سرسختی اهواز ۷۰
۳-۵-۱ پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور (AAQ) نسخه جدید، ۱۹۹۳) ۷۱
۳-۵-۲ مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولنیز ورید(RAAS) (1990) ۷۲
۳-۵-۳ پرسشنامه عزت نفس ۷۴
۳-۵-۴ روش اجرا ۷۵
۳-۶ روش تجزیه تحلیل داده ها ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۴-۱ بررسی جمعیت شناختی آزمودنی ها ۷۷
۴-۲ بررسی توصیفی داده ها ۷۸
۴-۳ بررسی استنباطی داده ها ۸۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۹۶
۵-۲ نتیجه گیری نهایی ۱۰۵
محدودیت پژوهش ۱۰۶
پیشنهادات پژوهش ۱۰۶
منابع ۱۰۸
پیوست ها
پرشنامه (AAQ) ۱۱۱
AAQ پاسخنامه ۱۱۴
پرسشنامه S  S  E  I ۱۱