بررسی علل سرقت در زندانیان مرد

کد محصول: OL200

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
الف) مقدمه      Introduction
ب) بیان مسئله   Background Of the problem
ج) اهمیت و ضرورت تحقیق :
د) اهداف تحقیق :  Purposes Of  The Study
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی علل اجتماعی سرقت و بررسی عوامل موثر در ارتکاب بزه سرقت و کشف روابط متقابل بین متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی ذیدخیل در بروز، شیوع و تکرار این جرم است.
د-۱) اهداف جزیی :
با توجه به هدف کلی که در نظر گرفته ایم چند هدف جزئی را در نظر داریم که عبارتند از : ۱)  بررسی میزان تاثیر مشکلات مالی افراد در سوق یافتنشان به سوی سرقت ۲) بررسی تاثیر خانواده در ایجاد زمینه های سرقت ۳ ) بررسی سرقت به عنوان یک وسیله تفریحی .
د-۲) هدف کاربردی :
ن) فرضیات تحقیق : Hypothesis
۱- بین ترک تحصیل زود رس و سن اولین سرقت رابطه وجود دارد
۲- بین سن جدایی از خانواده و سن اولین سرقت رابطه وجود دارد.
۳- بین سرقت و درآمد و اقتصاد پایین رابطه وجود دارد.
۴- بین سرقت و اختلافات خانوادگی و نابسامانی های خانوادگی رابطه وجود دارد.
و) سوالات تحقیق :  Questions
در تحقیق حاضر سه سوال مطرح می باشد که عبارتند از :
۱) آیا سرقت به علت فقر و فشار ما لی فرد نمود عینی به خود می گیرد ؟
۲) آیا اختلافات موجود در خانواد ه و کشمکش های خانواده و به طور کلی نا سامانی های خانوادگی باعث ایجاد زمینه های سرقت می شود ؟
۳) آیا سرقت برای افراد به عنوان یک وسیله تفریح و لذت جویی مطرح است ؟
هـ) تعریف اصطلاحات و متغییر های اصلی :   Definition Of Terms
۱) انحراف (Devation) :
۲) اوقات فراغت (Leisuretime)
۳) بزهکاری (Norcotism) :
۴) اختلالات رفتاری (Cnductdiisorderes) :
۵) بی هنجاری (Anomic) :
۶) جرم (crime)
۷) خانواده (Family) :
۸) خرده فرهنگ (Sub.Cultwe)
۹) سرقت (Housebreu Kiny) :
۱۰)  قتل (Homicide) :
۱۱)  کارکرد ( Funetian)
۱۲)  کانون اصلاح و تربیت :
۱۳)  گروه های بزهکار (Cony) :
۱۴)  نرخ سرقت (H.Rate) :

فصل دوم :ادبیات تحقیق
بررسی متون :  Review Of The Literature
الف ) تئوری های انحراف :
الف-۱) تئوریهای فیزیولوژیکی و روانشناسی
الف-۲) تئوریهای جامعه شناختی انحراف
الف-۲-۱) دیدگاه کارکردگرایی
الف-۲-۲) دیدگاه  ساختاری  و خرده فرهنگی انحراف
الف-۲-۳) بوم شناسی انحراف – مکتب شیکاگو
ب) تاریخچه قوانین سرقت
ج) تعاریف قوانین و نحوه ثبوت سرقت
د) بررسی کلی آمار سرقت :
ن) انواع سرقت :
و) طبقه بندی سارقین :
هـ) رابطه سرقت با سایر جرایم
هـ-۱) سرقت و قتل :
هـ-۱-۱) اتفاقی
هـ-۱-۲) با برنامه ریزی :
هـ-۲) سرقت و اعتیاد :
هـ-۳) سرقت و از هم پاشیدگی کانون خانواده :
هـ-۴) سرقت و تهدید :
هـ-۵) سرقت و ارتکاب قتل :
هـ-۶) سرقت و دیگر انحرافات :

فصل سوم :روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
حجم نمونه وشیوه نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
شیوه اجرا
روش های آماری
الف) مقدمه :
ب : توصیف آماری داده ها :
جدول (۱-۴) میزان تحصیلات سارقین مورد مطالعه
جدول (۲-۴) سن سارقین مورد بررسی
جدول (۳-۴) وضعیت اقتصادی ومالی سارقین تحت بررسی
جدول (۴-۴) وضعیت زندانی از لحاظ دستگاه قضایی ونحوه انجام جرم
جدول (۵-۴)  وضعیت والدین
جدول (۷-۴) وضعیت سارقین به عنوان فرزند چندم خانواده
جدول (۸-۴) وضعیت خانواده وهمسرتحت بررسی
جدول (۹-۴) وضعیت محیط زندگی سارقین تحت بررسی در دوران کودکی
جدول (۱۰-۴) علت سرقت
جدول (۱۱-۴) نحوه گذراندن اوقات فراغت
ج ) آزمون فرضیه ها
فرضیه اول
فقر وفشار مالی می تواند تاثیری به سرقت داشته باشد .
فرضیه دوم
نابسامانی های خانوادگی می تواند علت سرقت باشد .
فرضیه سوم
سرقت به عنوان یک وسیله تفریح ولذت جویی مطرح می شود .

فصل چهارم:تجزیه تحلیل داده ها
خلاصه پژوهش
حث و نتیجه گیری
محدودیت ها

فصل پنجم :پیشنهادات
پیشنهادات و راهکارهای مقابله با سرقت

منابع :
کتابها
۱. شیخاوندی داور جامعه شناس انحرافات نشر مرندیز گناباد ۱۳۷۴
۲. احمدی احمد روانشناسی نوجوانان و جوانان نشر نخستین تهران ۱۳۷۵
۳. شیخی محمدتقی مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی مسائل اجتماعی نشر ققنوس تهران ۱۳۷۳
۴. بوسار آندره بزهکاری بین الملی ترجمه نگارش رخشانی نشر گنج دانش تهران ۱۳۷۵
۵. پیناتل ژان جرم شناسی ترجمه رضا علوی چاپ امیرکبیر تهران ۱۳۴۵
۶. قربان حسینی علی اصغر جرم شناسی و جرم یابی سرقت جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۷۱
۷. شاله فلیسین فروید و فرویدیسم ترجمه اسحق وکیلی چاپ رنگین تهران ۱۳۳۱
۸. لنگرودی محمدجعفر ترمینولوژی حقوق گنج دانش ۱۳۶۷
۹. سنایی فرد نظریه های جامعه شناسی کوتنبرگ تهران ۱۳۷۱
۱۰. قربان حسینی علی اصغر پژوهشی نودر مواد مخدر و اعتیاد امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
۱۱. هراد براین جامعه شناس و مددکاری اجتماعی ترجمه محمد حسین فرجاد و همکارش انتشارات بدر ۱۳۶۲
۱۲. دانش تاج زمان اطفال و جوانان بزهکار مؤسسه رسا تهران ۱۳۷۴
۱۳. عبدی عباس مسائل اجتماعی قتل در ایران جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۶۷
۱۴. کوارکیوس ویلیام سی بزهکاری نوجوانان مسئله ای برای دنیای مدرن ترجمه جعفر نجفی زند چاپ شفق تهران ۱۳۶۷
۱۵. دوانی غلامحسین قانون مجازات اسلامی انتشارات کیومرث تهران ۱۳۷۶ .
«مجلات و روزنامه ومقاله ها»
۱) پیام پیشگیری اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خوزستان شماره ۱ـ آذرماه ۱۳۷۵ ص ۲
۲) زندان و زندانیان در جمهوری اسلامی ایران حال آینده گذشته مرکز جرم شناسی و مطالعات اجتماعی اداره کل زندانهای خراسان ۱۳۷۵ شماره ۲۱۴۳ ص ۱۸
۳) سرقت و سایر جرایم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سال دوم ۱۳۷۵ شماره ۲۰ ص ۳۴
۴) سعیدی محمد بررسی علل فرار نوجوانان از خانه اصلاح و تربیت سال اول شهریور ۱۳۷۴ شماره ۸ ص۴۱
۵) محمد کاچی مهدی تحلیلی بر عوامل روانشناختی ارتکاب جرم (۲) اصلاح تربیت سال دوم بهمن ۱۳۷۴ شماره ۱۳ ص ۳۰
۶) آتش پور حمید و همکارش نگاهی به سرقت یافته ها شیوه ها اصطلاحات اصلاح تربیت سال دوم مرداد ۱۳۷۶ شماره ۲۹ ص ۱۹
۷) اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی مرکزی مطالعات و تحقیقات نگاهی گذرا به رابطه اعتیاد و سرقت اصلاح تربیتی سال سوم آبان ۱۳۷۶ شماره ۳۴ ص ۳۸
۸) باقرزاده چنگیز سرقت در حقوق جزایی ایران سوئیس ، فرانسه دانشگاه حقوق ، دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۶مقاله فوق لیسانس
۹) کاردان حسین سرقت و علل آن دانشگاه حقوق آزاد مشهد سال ۱۳۷۵ تحقیق تکمیلی لیسانس
۱۰) هاشمی زاده هاشم انتظارات مردم روزنامه اطلاعات سال ۱۳۶۸ شماره ۱۸۹۴۰ ص ۹

ضمائم :
پرسشنامه