بررسی علل بزهکاری در نوجوانان پسر زیر ۱۸ سال در تهران

کد محصول: OL199

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اوّل: ۱

مقدمه پژوهش ۲

بیان مسأله ۴

اهداف بررسی ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق ۷

سؤالات تحقیق ۹

فرضیات تحقیق ۹

روش تحقیق ۹

فصل دوّم: ۱۰

پیشینه پژوهش ۱۱

مباحث نظری ۱۷

تحلیل سیاست‌های دولت در ایجاد بزهکاری در جامعه بر اساس نظریات   ۱۹

تحلیل کارکردی دورکیم از بزهکاری ۲۲

تأثیر تحلیل کارکردی دورکیم بر مکاتب علوم اجتماعی   ۲۳

نظریه هیرشی ۲۵

برداشت دورکیم از مفهوم آنومی (غیرقانونی و بی‌هنجاری): ۲۶

سه دیدگاه بر طبق نظریه هیرشی ۲۷

نظریه‌های جامعه‌شناختی ۲۸

الف- تئوری ساختارگرایی ۲۸

ب- تئوری کارکردگرایی ۳۴

ج- تئوری تضاد ۳۷

د- دیدگاه کنش متقابل نمادین ۴۱

دیدگاه روانشناختی ۴۵

دیدگاه مربوط به گروه‌های خونی و انحرافات روانی و اجتماعی: ۴۶

دیدگاه زیست‌شناسان ۴۷

فصل سوم ۴۸

روش پژوهش (مقدمه) ۴۹

تعیین روش ۵۰

جامعه آماری ۵۰

مدل و چهارچوب تحلیلی تحقیق   ۵۱

تعریف متغیر وابسته تحقیق   ۵۱

تعریف بزه ۵۲

دید کلی ۵۳

انواع نوجوان بزهکار ۵۳

دلایل بروز بزهکاری ۵۴

درمان نوجوان بزهکار ۵۵

مؤثرترین عامل بزهکاری محیط خانواده ۵۵

سؤالات مربوط به بزهکاری ۵۸

شاخص‌سازی «پایگاه طبقاتی» ۵۸

سؤالات مربوط به پایگاه طبقاتی ۵۹

شاخص‌سازی «فقدان والدین» ۵۹

شاخص‌سازی «روابط عاطفی» ۶۰

سؤالات مربوط به روابط عاطفی ۶۰

شاخص‌سازی «کنترل و نظارت» ۶۰

سؤالات مربوط به متغیر کنترل و نظارت ۶۰

فصل چهارم ۶۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۳

یافته‌های توصیفی تحقیق ۶۳

مشخصات پاسخگویان ۶۳

توصیف گویه‌های روابط عاطفی ۷۲

توصیف گویه‌های نظارت و کنترل ۷۳

ارتکاب انواع جرم ۷۴

جرایم والدین ۷۵

یافته‌های تبیینی تحقیق ۷۶

رابطه متغیرهای مستقل با خوردن مشروب ۷۷

رابطه متغیرهای مستقل با فرار از خانه ۷۸

رابطه متغیرهای مستقل با با ارتکاب جرم دعوا منجر به ضرب و جرح دیگران ۸۰

رابطه متغیرهای مستقل با سرقت ۸۳

رابطه متغیرهای مستقل با با کشیدن سیگار ۸۵

رابطه متغیرهای مستقل با برداشتن چیزی بدون اجازه دیگران ۸۷

رابطه جرایم ارتکابی والدین با خوردن مشروب ۸۹

رابطه جرایم ارتکابی والدین با فرار از خانه ۹۰

رابطه جرایم ارتکابی والدین با دعوا منجر به ضرب و جرح دیگران ۹۱

رابطه جرایم ارتکابی والدین با ارتکاب سرقت توسط نوجوانان ۹۲

رابطه جرایم ارتکابی والدین با سیگار کشیدن فرزندان ۹۳

رابطه جرایم ارتکابی والدین با برداشتن چیزی بدون اجازه دیگران ۹۴

رابطه فقدان والدین و انواع جرایم فرزندان ۹۵

رابطه تعداد انواع جرایم با متغیرهای مستقل   ۹۶

فصل پنجم ۱۰۱

نتیجه‌گیری ۱۰۲

خلاصه روش بررسی ۱۰۲

خلاصه یافته‌های بررسی ۱۰۲

رابطه عاطفی خانواده‌ها با بزهکاری ۱۰۴

رابطه فقدان والدین با بزهکاری ۱۰۴

رابطه پایگاه طبقاتی و بزهکاری ۱۰۴

رابطه مجرم بودن والدین با بزهکاری ۱۰۵

محدودیت و نواقص ۱۰۶

پیشنهادات ۱۰۷

منابع ۱۰۹

منابع مقالات ۱۱۰

پرسش‌نامه نظرسنجی ۱۱۱
فهرست جداول

جدول ۱ – توزیع فراوانی افراد بررسی شده برحسب گروه سنی

جدول ۲ – توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد

جدول ۳ – توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم

جدول ۴ – توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار

جدول ۵ – توصیف سن افراد

جدول ۶ – توصیف نوع جرم ارتکابی

جدول ۷ – توصیف محل تولد

جدول ۸ – توصیف میزان تحصیلات افراد

جدول ۹ – توصیف میزان درآمد خانواده‌‌ها

جدول ۱۰ – گروه‌بندی مشاغل پدران

جدول ۱۱ – توصیف مراتب شغلی پدران

جدول ۱۲ – توصیف منطقه محل سکونت

جدول ۱۳ – توصیف زنده بودن والدین

جدول ۱۴ – توصیف جدا بودن والدین

جدول ۱۵ – توصیف گویه‌های روابط عاطفی

جدول ۱۶ – توصیف گویه‌های نظارت

جدول ۱۷ – توصیف ارتکاب انواع جرایم

جدول ۱۸ – توصیف جرایم والدین

جدول ۱۹ – بررسی رابطه متغیرهای مستقل با خوردن مشروب

جدول ۲۰ – رابطه متغیرهای مستقل با فرار از خانه

جدول ۲۱ – رابطه متغیرهای مستقل با ارتکاب جرم، دعوا منجر به ضرب و جرح با دیگران

جدول ۲۲ – رابطه متغیرهای مستقل با سرقت

جدول ۲۳ – رابطه متغیرهای مستقل با سیگار کشیدن

جدول ۲۴ – رابطه متغیرهای مستقل با برداشتن چیزی بدون اجازه دیگران

جدول ۲۵ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با خوردن مشروب

جدول ۲۶ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با فرار از خانه

جدول ۲۷ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با دعوا منجر به ضرب و جرح دیگران

جدول ۲۸ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با ارتکاب سرقت توسط نوجوانان

جدول ۲۹ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با سیگار کشیدن فرزندان

جدول ۳۰ – رابطه جرایم ارتکابی والدین با برداشتن چیزی بدون اجازه دیگران

جدول ۳۱ – رابطه فقدان والدین و انواع جرایم فرزندان

جدول ۳۲ – رابطه تعداد انواع جرایم با متغیرهای مستقل

جدول ۳۳ – رابطه بین تعداد جرایم ارتکابی والدین با جرایم ارتکابی فرزندان

جدول ۳۴ – رابطه بین پایگاه طبقاتی با تعداد جرایم ارتکابی

جدول ۳۵ – رابطه بین فقدان والدین با تعداد جرایم ارتکابی

مقدمه:

انسان‌ها در فراز و نشیب‌‌های تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیار رنج برده‌اند و همواره در جست‌وجوی یافتن علل و انگیزه‌های آن بوده‌اند تا بتوانند شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند مجموعه این آگاهی‌ها و تجربیات، زمینه‌های مطالعاتی مختلفی را برای تبیین بی‌هنجاری‌ها و نابسامانی‌های زندگی اجتماعی پی‌ریزی نمود حاصل این کار پیدایش دانش آسیب‌شناسی اجتماعی است در حقیقت خواستگاه اصلی آسیب‌ها، کژرفتاری‌های اجتماعی را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد نابسامانی‌های اجتماعی چون فقر، بیکاری، تورم، گرانی و فقدان امنیت مالی و سایر عوامل محدودیت‌زا زمینه مساعدی را برای ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر خودکشی، سرقت، اعتیاد، فرزند آزاری، زورگیری، طلاق و فراهم می‌آورد

آمار نشان می‌دهد که در عصر حاضر علیرغم بهبود وضع زندگی و علیرغم ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات اجتماعی در اکثر کشورهای جهان آمار نابهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری‌های رفتاری و خصوصاً جرائم ارتکابی کودکان و نوجوانان با سرعت و آهنگ بالایی در حال افزایش است فرضیات متعددی در پاسخ به این سؤال است که «چرا جرایم افراد کم سن و سال به سرعت در حال افزایش است؟» ارائه گردیده است عده‌ای ازدیاد جرائم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن و مدرن می‌دانند و معتقدند بشر با همان سرعتی که به سمت ترقی و تکامل پیش می‌رود از معنویات دور می‌شود و به بزهکاری و قانون‌شکنی روی می‌آورد

عده‌ای دیگر ازدیاد جرائم را محصول سنتی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند ایمان و عمل صالح موجب رشد انسان می‌شود و آفاتی نظیر غفلت، تکبر، خودبرتربینی، قساوت قلب و سبب می‌گردد که انسان از رشد کامل باز مانده و به سوی بزهکاری سوق داده شود پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، با شناخت دقیق و برنامه‌ریزی اجتماعی میسر است

برای برنامه‌ریزی و مراقبت از ناهنجاری‌های اجتماعی ضروری است مسائل اجتماعی به روشنی باز شناخته شوند توضیح آن که یکی از وجوه مهم تمایز مسائل فردی نظیر بیماری‌های جسمی حاصل از ناهنجاری‌ها و مسائل اجتماعی در آن است که در مقوله نخست علم پزشکی رونق بسیاری یافته، تا جایی که چون بیمار پیش از پزشک در پی مداوای خود است به توصیه‌های پزشک عمل می‌کند اما در مسائل اجتماعی وضع به گونه‌ای دیگر ناشی از عملکرد نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی و گروه‌های اجتماعی می‌باشد در نتیجه بسیاری از مشکلات اجتماعی و خصوصاً بزهکاری نوجوانان و مشکلات خانوادگی را بیشتر از جنبه زیستی و روانشناختی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهند و بر همان اساس برای مشکلات اجتماعی نسخه فردی می‌پیچند

انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اطرافیان قرار می‌گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد