بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران

کد محصول: OL195

تعداد  صفحات: ۹۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب
فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت مسئله ۴
اهداف تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۶
سوال تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق ۷
تعریف عملیات اصلاحات و واژه ها ۷
فصل دوم ۹
تاریخچه کلی بهداشت عمومی ۱۰
چهره های جاویدان در تاریخ بهداشت عمومی ۲۱
ارزشیابی بهداشت در انسان ۲۴
نظریه های سازش شغلی ۲۸
موفقیت شغلی ۳۲
رضایت شغلی ۳۴
پرسشنامه رضایت شغلی ۴۰
تعریف موضوع ۴۶
فرضیه کلی ۴۸
روش تحقیق ۴۹
پیشنهادات ۴۹
طرح مسئله و موضوع تحقیق ۵۲
اهداف پژوهش ۵۳
فصل سوم ۶۰
روش تحقیق ۶۱
حجم نمونه ۶۳
ابزار گردآوری اطلاعات ۶۳
روش آماری ۶۵
فصل چهارم ۶۶
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷
فصل پنجم ۷۸
نتیجه گیری ۷۹
مشکلات و محدودیت های تحقیق ۸۰
پیشنهادات و توصیه ها ۸۲
منابع و ماخذ ۸۳
ضمائم و پیوست ها ۸۵