بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

کد محصول: OL194

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب :

مقدمه ۱
فصل اول: بیان مسأله
مقدمه ۷
بیان مسأله ۷
ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۱
اهداف پژوهش ۱۲
سؤالهای پژوهش ۱۳
مفاهیم و متغیرهای عملیاتی ۱۴
خلاصه فصل ۱۷

فصل دوم:گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه ۱۹
مبانی نظری ۱۹
مفهوم سلامت ۱۹
نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری ۲۱
الگوهای سلامت ۲۳
مقایسه الگوهای سلامت ۴۲
ابعاد سلامت ۴۳
سلامت روانی ۴۷
مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف ۵۲
تعریف تنیدگی ۷۲
تاریخچه تنیدگی ۷۵
انواع تنیدگی ۷۶
محرکهای تنیدگی زا ۷۷
چه کسی در برابر تنیدگی آسیب پذیر تر است؟ ۷۹
هزینه تنیدگی ۸۰
منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای ۸۱
عوامل تنیدگی شغلی ۸۴
مکانیزمهای تأثیر تنیدگی ۹۱
واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی ۹۳
نشانگان سازگاری عمومی سلیه ۹۴
ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی ۹۷
آثار روانشناختی تنیدگی ۹۹
تنیدگی و بیماریها ۱۰۰
تنیدگی و رویدادهای زندگی ۱۰۹
پیشگیری و درمان ۱۱۱
کاهش تنیدگی در محیط کار ۱۲۲
یافته های پژوهشی ۱۲۴
پژوهشهای داخلی ۱۲۴
پژوهشهای خارجی ۱۲۶
خلاصه فصل ۱۲۹

فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه ۱۳۱
نوع پژوهش ۱۳۱
جامعه آماری ۱۳۲
گروه نمونه ۱۳۲
روش نمونه گیری ۱۳۲
ابزار اندازه گیری ۱۳۳
روشهای آماری ۱۴۳
خلاصه فصل ۱۴۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۱۴۶
یافته های توصیفی ۱۴۶
یافته های استنباطی ۱۶۱
یافته های جانبی ۱۸۰
خلاصه فصل ۱۸۷

فصل پنجم:تفسیر نتایج
مقدمه ۱۹۱
تفسیر خلاصه ای از پژوهش ۱۹۱
بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی ۱۹۴
محدودیتهای پژوهش ۲۰۳
پیشنهادات ۲۰۳
فهرست منابع فارسی ۲۰۵
فهرست منابع انگلیسی ۲۰۸
ضمائم