بررسی رابطه بین هوش هیجانی و زندگی شخصی و کار و تجارت

کد محصول: OL187

تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فایل word

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۴
فصل اول ۵
مقدمه ۶
سؤالات پژوهش ۷
بیان مسئله ۸
اهمیت پژوهش ۸
هدف از پژوهش ۱۰
فصل دوم: ۱۱
هوش هیجانی ۱۵
هوش هیجانی ضعیف و بیماری روانی ۱۸
هوش هیجانی کاربردی ۲۳
ابراز هیجانی و پیامدهای سلامت ۲۴
فرونشاندن هیجانی و پیامدهای سلامت ۲۶
آموختن تنظیم هیجانات خود برای سلامت بهتر ۲۸
تأثیر مثبت بر حرفه و تجارب ۳۱
تأثیر منفی بر کار و تجارت ۳۳
فصل سوم ۳۵
تجزیه تحلیل ۳۶
فصل چهارم ۳۸
نتیجه گیری ۳۹
پیشنهاد ۴۰
منبع ۴۱