رابطه بین الگوهای دلبستگی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

کد محصول: OL185

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول
مقدمه
ضرورت انجام تحقیق
بیان مساله
سئوالات تحقیق
فرضیه ها
تعاریف نظری متغیرها
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
پیشینه تحقیق
تعریف سلامت روان
ملاک های سلامت روان
مفهوم بلوغ و اهمیت شناخت آن
تغییرات روانی- رفتاری شایع در دوران بلوغ
بهداشت روانی در دوره بلوغ
وضعیت هویت و سلامت روانی در دوره نوجوانی
عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند
هویت طلبی
استقلال طلبی
بهداشت روانی و خانواده
تعریف خانواده
روابط زناشویی و تاثیر آن بر بهداشت روانی والدین و کودکان
روابط بین والدین و کودکان و نقش آن در بهداشت روانی خانواده
مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی
سلامت روانی
مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
مکتب روان کاری
کارل.گ.یونگ(Carl.G.Jung)
آلفرد آدلر(Alfred Adler)
اریک اریکسون(Erik Erikson)
اریک فرام(Erich fromm)
مکتب انسان گرایی
کارل راجرز(carl Rogers)
آبراهام مزلو(Abraham maslow)
مکتب رفتارگرایی
بی.اف.اسکینر(B.F. skinner)
مکتب شناختی
ویلیام گلاسر(William Glasser)
آلبرت الیس(Albert Ellis)
مکتب هستی گرایی
ویکتور فرانکل(vector frankl)
مفهوم سلامت روان
آسیب شناسی و سلامت روان از نظر مازلو
ریشه علاقه مازلو به سلامت روان
حس- غلبه در انسان
استراتژی فرد یا نمونه مطلوب
سلسله مراتب نیازها از انگیزش نارسایی تا انگیزش وجود
ویژگیهای شکوفندگان
تجارب اوج یا حالات موقتا شدید ارزش وجود
دفاع حرمت زدایی
اثرات تجارب اوج
آرمان شهر روانی
به سوی روانشناسی سلامتی
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
شیوه اجرا
روش تحقیق
مراحل اجرا
روش های آماری
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل چهارم
جدول سلامت روانGHQ
جداول توزیع فراوانی
جدول شاخصهای مرکزی
نمودارهای هسیتوگرام
جدول آزمون تحلیل واریانس
نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه
فرضیه های تحقیق
پیشنهادات
محدودیتها