بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

کد محصول: OL172

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
فرضیه تحقیق ۴
تعاریف عملیاتی ۵
فصل دوم: پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش ۸
نظریه هایدر۹
جونز ودیویس۱۰
هارولد کلی۱۱
شیور۱۲
سه بعدی واینر۱۳
خطاها و سوگیری اسناد۱۴
سوگیری مربوط به جنس۱۷
اسنادها درمورد خود۱۸
عاملان در برابرناظران۱۹
سبکهای انتسابی۲۰
نتسابهای درماندگی انسان۲۲
اسناد مربوط به بازده۲۴
اسناد بعد از موفقیت وشکست۲۵
اسنادها ورفتار ۲۷
تعریف استثنایی ۲۸
گروهبندی دانش آموزان استثنایی۲۹
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی ۳۰
تعریف عقب ماندگی ذهنی ۳۱
رفتار سازشی۳۵
طبقه بندی کودکان عقب مانده ۳۷
گروه آموزش پذیر ۳۹
تحقیقات داخلی وخارجی۴۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش طرح وتحقیق ۴۴
جامعه آماری ۴۴
نمونه آماری۴۴
ابزار تحقیق ۴۵
روش اجرای تحقیق۴۵
روش تجزیه وتحلیل ۴۶
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات
تجزیه وتحلیل اطلاعات ۴۸
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیری ۶۵
پیشنهادات ۶۶
محدودیتهاومشکلات ۶۷
منابع۶۹
ضمائم ۷۳