بررسی تاثیر دعا و نیایش در کاهش اضطراب دانش آموزان

کد محصول: OL168

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل word

قیمت:۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده پژوهش : ب‌
تقدیر و تشکر ت‌
تقدیم به: ج‌
فصل اول : طرح تحقیق ۱
مقدمه ۱
بیان مسأله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
فرضیه ها: ۶
تعاریف عملیاتی متغیرها ۷
مفهوم دعا در لغت و اصطلاح : ۷
تعریف دعا : ۷
نقش سازندگی دعا : ۸
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق ۱۰
سوابق تحقیقات ۱۰
فصل سوم: جمع آوری اطلاعات ۱۳
روش تحقیق : ۱۳
جامعۀ تحقیق : ۱۳
نمونۀ تحقیق و روش نمونه گیری : ۱۳
ابزار تحقیق : ۱۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری ۱۵
تحلیل آماری ۱۷
توصیف داده ها : ۱۷
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ۱۹
بحث و نتیجه گیری : ۱۹
نتیجه گیری کلی : ۱۹
پیشنهادات : ۱۹
فهرست منابع : ۲۱