مطالعات طراحی و ضوابط آسایشگاه های معلولین ذهنی

کد محصول: OL165

تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : تعریف معلولیت ذهنی
۱-۱ کودکان استثنایی
۱-۲ تعریف از دیدگاه ادکارنل
۱-۳ تعریف گروس من
۱-۴ تعریف از نظر جامعه شناسی
۱-۵ تعریف**
فصل دوم: طبقه بندی معلولین
۲- طبقه بندی طبق درجه کم هوشی
۱-۱-۲ کودکان کانا یا کند ذهن
۲-۱-۲ کودکان کالیو یا کند ذهن
۳-۱-۲ کودکان کودن
۴-۱-۲- کودکان مرزی
۵-۱-۲ کودکان عادی ضعیف
۲-۲ طبقه بندی بر اساس علت عقب ماندگی (آسیب شناسی)
۳-۲ طبقه بندی بر اساس انواع بالینی ( مشخصات بالینی)
۴-۲ طبقه بندی برای هدفهای اموزش
۱-۴-۲ کودکان دارای ضعف یا دارای نقص ذهنی
۵-۲ طبقه بندی در سیستم AAMD
فصل سوم: عوامل موثر بر معلولیت های ذهنی
۱-۳ برخی عوامل موثر د تخمین رواج عقب ماندگی
۱-۱-۳ اجتماع
۲-۱-۳ سن
۳-۱-۳ زمینه قومی و نژادی
۴-۱-۳ منطقه جغرافیایی
۵-۱-۳ جنسیت
۲-۳ عقب ماندگیهای ذهنی شدیدتر
۱-۲-۳ عوامل ژنتیکی
۲-۲-۳ بیماری phenylketonuria
۳-۲-۳ بیماری تای سکس tay sechs
۴-۲-۳ ضربه مغزی
۵-۲-۳ عوامل محیطی
۶-۲-۳ سندروم الکلی جنین fas
فصل چهارم: خصوصیات ویژگیهای معلولین ذهنی
۱-۴ مشخصات فیزیکی
۲-۴ مشخصات روانی
۳-۴ اشکالات تکلمی
۴-۴ خصوصیات شخصیتی
فصل پنجم: آموزش
۱-۵ آموزش ویژه
۲-۵ تاریخچه آموزش
۱-۲-۵ سهم ایثار
۲-۲-۵ سهم سکوین
۳-۲-۵ سهم مونته سوری
۳-۵ روشهای آموزشی جدید
۱-۳-۵ نظام آموزشی دکور
۴-۵ هدفهای مقاصد و سازمان دهی آموزشی
۱-۴-۵ هدفهای اصلی
۲-۴-۵ هدفها و مقاصد
۵-۵ ملاحظات آموزشی
۱-۵-۵ آموزش دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف
۲-۵-۵ آموزش دانش آموزان عقب مانده ذهنی متوسط
۳-۵-۵ آموزش دانش آموزان عقب مانده ذهنی شدید و عمیق
فصل ششم: عواقب و تاثیرات معلولین بر خانواده
۱-۶ بازشناسی مساله اصلی
۲-۶ مشکلاتی که کودک عقب مانده در خانه ایجاد می کند
۱-۲-۶ مسائل علمی
۳-۶ اثرات عقب ماندگی بر یکپارچه خانواده
فصل هفتم: آسایشگاههای معلولین ذهنی
۱-۷ مقدمه
۲-۷ الگوهای زندگی در موسسات
۱-۲-۷ اثرات بر روری خانواده
۳-۷ اثرات بر روی خانواده
۲-۳-۷ خواهران و برادران
۴-۷ انواع مختلف مراکز نگهداری
۱-۴-۷ مراکز منطقه ای
۲-۴-۷ خانه های گروهی
۳-۴-۷ بیمارستانهای خصوصی
۴-۴-۷ خانه های رصاعی
۵-۴-۷ مراقبت درخانه های واقعی
۵-۷ نتیجه گیری
فصل هشتم: بررسی نمونه های موجود
۱-۸ مقدمه
۲-۸ خانه های سالمندان و معلولین در حاشیه دریا
۳-۸ آسایشگاه کهریزک
۴-۸ آسایشگاه ملی بیماران علاج ناپذیر
۵-۸ نتیجه نکاتی که در طراحی باید مورد توجه قرار بگیرد
فصل نهم: ضوابط طراحی
۱-۹ معلولین جسمی دارای صندلی چرخدار
۲-۹ خانه معلولین
۳-۹ راهروها، درها، پله ها، آسانسورها
۱-۳-۹ راهروها
۲-۳-۹ درها
۳-۳-۹- پله ها
۴-۳-۹ آسانسورها
۴-۹ کف سازی
۵-۹ گرمایش
۱-۵-۹ سوخت گازوئیل
۲-۵-۹ سوخت گاز
۳-۵-۹ سوختهای جامد
۴-۵-۹ انواع تبدیل شده انرژی
۶-۵-۹ گرمای الکتریکی
۷-۵-۹ سیستم های گرما با گاز
۶-۹ تخلیه هوا و تهویه مطبوع
۱-۶-۹ سیستم تهویه فشار بالا
۲-۶-۹ سیستم های تهویه برای آشپزخانه ها
۷-۹ عایق بندی حرارتی
۱-۷-۹ انواع اجراها
۱-۱-۷-۹ اجرای بدون سد بخار
۲-۱-۷-۹ اجرای با سد بخار
۳-۱-۷-۹ اجرا با پوسته خارجی دارای تخلیه هوا
۲-۷-۹ دیوار خارجی و سقف ها
۸-۹ بازرسی با آتش سوزی
۱-۸-۹ اعلام کننده های آتش
۹-۹ کاربردهای مختلف برای انواع مختلف اعلام حریق
۱۰-۹ خلاصه مقررات ساختمانی که متخصصان آتشنشانی توصیه کرده اند
۱-۱۰-۹ عوامل موثر بر تعداد و موقعیت اعلام کننده ها
۱۱-۹ سیستم های خروج گاز و دود
۱-۱۱-۹ تخلیه کننده های دود
۲-۱۱-۹ ترتیب و ابعاد سیستم های تخلیه گرما و دود
۳-۱۱-۹ کارایی سیستم تخلیه گرما و دود
فصل دهم: شناسایی بستر طراحی
۱-۱۰ مقدمه
۲-۱۰ موقعیت طبیعی و جغرافیایی شهر شیراز
۳-۱۰ موقعیت تاریخی شهر شیراز
۴-۱۰ ویژگی آب و هوایی
۱-۴-۱۰ دما
۵-۱۰ رطوبت نسبی
۶-۱۰ بارندگی
۷-۱۰ باد
۸-۱۰ تابش خورشید
۹-۱۰ بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی
۱-۹-۱۰ مطالعه و تابش و سایه در دو حالت جهت گیری بنت
۲-۹-۱۰ جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها
۳-۹-۱۰ تاثیر باد در جهت گیری بناها
فصل یازدهم: برنامه ریزی فیزیکی
۱-۱۱ برنامه ریزی فیزیکی
۲-۱۱ بخشهای مختلف طرح
منابع و ماخذ