اطلاعیه

مقایسه طرح‌ واره‌های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی و احساس تنهایی در افراد عادی و HIV مثبت

کد محصول: OL162

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول ۱
۱-کلیات ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳-ضرورت ¬و اهمیت تحقیق ۷
۱-۴-اهداف پژوهش ۸
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۸
۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی ۹
۱-۶-۱-تعریف مفهومی اصطلاحات ۹
۱-۶-۱-۱-HIV مثبت ۹
۱-۶-۱-۲-طرحواره های ناسازگار اولیه ۹
۱-۶-۱-۳-کیفیت زندگی ۱۰
۱-۶-۱-۴-احساس تنهایی ۱۰
۱-۶-۲-تعریف عملیاتی ۱۰
۱-۶-۲-۱-طرحواره های ناسازگار اولیه ۱۰
۱-۶-۲-۲-کیفیت زندگی ۱۰
۱-۶-۲-۳-احساس تنهایی ۱۰
فصل دوم ۱۱
۲- پیشینه پژوهش ۱۲
۲-۱-مقدمه ۱۲
۲-۲-چهارچوب نظری ۱۲
۲-۲-۱-کیفیت زندگی ۱۲
۲-۲-۲- دیدگاه صاحب نظران در ارتباط با کیفیت زندگی ۱۳
۲-۲-۳-ابعاد کیفیت زندگی ۱۹
۲-۲-۴-عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۲۱
۲-۲-۵-مدل های کیفیت زندگی ۲۲
۲-۲-۵-۱-مدل فلس و پری ۲۲
۲-۲-۵-۲-مدل لی و همکاران ۲۴
۲-۲-۶-شیوه های بهبود کیفیت زندگی ۲۴
۲-۳-طرحواره¬های ناسازگار اولیه ۲۶
۲-۳-۱-تاریخچه¬ی سازه¬ی طرح واره ۲۶
۲-۳-۲-مدل بک از طرحواره ۲۸
۲-۳-۲-۱-مدل بک از طرحواره ۲۸
۲-۳-۲-۲-مدل پیاژه و بالبی از طرحواره ۲۸
۲-۳-۲-۳-مدل یانگ از طرحواره ۲۹
۲-۳-۳- انواع طرحواره¬های ناسازگار اولیه ۳۱
۲-۴- احساس تنهایی ۳۱
۲-۴-۱- ارتباط¬های اجتماعی ۳۱
۲-۴-۲- احساس تنهایی از دیدگاه صاحب نظران ۳۵
۲-۴-۳-انواع احساس تنهایی ۳۶
۲-۴-۳-۱-تنهایی عاطفی ۳۶
۲-۴-۳-۲-تنهایی اجتماعی ۳۸
۲-۴-۴-سبب شناسی احساس تنهایی ۳۸
۲-۵- ایدز و HIV مثبت ۴۰
۲-۵-۱- تاریخچه اچ – ای – وی ۴۱
۲-۵-۲- راه های انتقال HIV: 42
۲-۵-۲-۱- تلقیح ویروس به گردش خون ۴۲
۲-۵-۲-۲-تماس جنسی ۴۳
۲-۵-۲-۲-مادر به فرزند ۴۳
۲-۶- پیشینه تحقیقاتی پژوهش ۴۴
۲-۶-۱- پیشینه تحقیقاتی پژوهش در خارج از کشور ۴۴
۲-۶-۲- پیشینه تحقیقاتی پژوهش در داخل از کشور ۴۶
فصل سوم ۴۸
۳-روش پژوهش ۴۹
۳-۱-مقدمه ۴۹
۳-۲-طرح کلی پژوهش ۴۹
۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۴۹
۳-۴-ابزار گردآوری اطلاعات ۵۰
۳-۴-۱-پرسشنامه طرح واره ها ناسازگار یانگ ۵۰
۳-۴-۲- مقیاس کیفیت زندگی (SF-36) 52
۳-۴-۳-پرسشنامه احساس تنهایی UCLA 53
۳-۵- روش اجرای تحقیق ۵۴
۳-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۵
فصل چهارم ۵۶
۴-یافته های پژوهش ۵۷
۴-۱-مقدمه ۵۷
۴-۲-ویژگی جمعیتی ۵۷
۴-۳-بررسی فرضیه¬های پژوهش ۶۳
فصل پنجم ۶۷
۵-بحث و نتیجه گیری ۶۸
۵-۱-مقدمه ۶۸
۵-۲- بحث در یافته¬های پژوهش ۶۹
۵-۳- محدودیت های تحقیق ۷۲
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۷۳
فهرست منابع ۷۶

فهرست جداول
جدول ۳-۱ : ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات ۵۳
جدول ۴-۱: فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیر جنس ۵۷
جدول ۴-۲: فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیر وضعیت تأهل ۵۸
جدول ۴-۳: فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیر گروه سنی ۵۸
جدول ۴-۴: فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات ۵۸
جدول۴-۵: فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیر میزان درآمد ۵۹
جدول ۴-۶: میانگین و انحراف استاندارد متغیر طرحواره¬های ناسازگار ۶۱
جدول ۴-۷: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کیفیت زندگی افراد نمونه ۶۲
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) بر روی میانگین نمرات طرحواره¬های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی افراد مبتلا به HIV مثبت و عادی ۶۳
جدول ۴-۹: نتایج اثرات بین آزمودنی¬ها روی میانگین نمرات طرحواره¬های ناسازگار اولیه افراد مبتلا به HIV مثبت و عادی ۶۴
جدول ۴-۱۰: نتایج اثرات بین آزمودنی¬ها روی میانگین نمرات کیفیت زندگی افراد مبتلا به HIV مثبت و عادی ۶۵
جدول ۴-۱۱: میانگین، انحراف استاندارد و مقدار t مقایسه متغیر احساس تنهایی در دو گروه HIV و عادی ۶۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.